Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Fysiikan pääaine, 127 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettajankoulutuksen pääaineet

Yhteyshenkilö

Matti Lindroos

Osaamistavoitteet

- Fysiikan aineopettajan opetettavan aineen opinnot suoritettuaan opiskelija:
- osaa laskea ja ratkaista fysiikan alaan kuuluvia tehtäviä ja tehdä niistä päätelmiä ja yhteenvetoja
- ymmärtää fysikaaliset periaatteet ja niiden merkityksen
- tunnistaa fysiikan eri osa-alueet ja erottaa ne toisistaan
- osaa kirjoittaa tieteellistä fysiikan alaan liittyvää tekstiä ja esittää sen tuloksia
- osaa löytää tietoa omatoimisesti sekä vertailla ja erotella oleellisen ja luotettavan tiedon muusta tiedosta
- ymmärtää yhteiskunnalle tärkeiden teknisten prosessien fysikaaliset taustatekijät
- pystyy toimimaan fysiikan opettajana perusopetuksessa tai lukiossa

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Fysiikan pääaine sisältää teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman fysiikan perusopinnot (24 op), teknillisen fysiikan aineopinnot (25 op), teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman DI-vaiheen perus- ja aineopinnot (10 op), teknillisen fysiikan syventävät opinnot (30 op), kandidaatintyön fysiikan alalta (8 op) sekä diplomityön fysiikan alalta (30 op), yhteensä 127 opintopistettä. Teknillisen fysiikan syventäviin opintoihin on sisällytettävä opintojakso FYS-1730 Fysiikan historia (3 op). Lisäksi FYS-1580 Fysiikan työt III on suoritettava Didaktisen fysiikan työt -opintojaksona.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1010 Fysiikan työt I 3 op I  
FYS-1241 Laaja fysiikka I Mekaniikka 7 op I  
FYS-1251 Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi 7 op I  
FYS-1260 Laaja fysiikka III Atomifysiikka 7 op II  
FYS-1310 Fysiikan työt II 5 op II  
FYS-1340 Termofysiikka 5 op II  
FYS-1370 Statistinen fysiikka 3 op III  
FYS-1400 Optiikka 5 op III  
FYS-1430 Johdatus ydinfysiikkaan 3 op II  
FYS-1480 Kiinteän olomuodon fysiikka A 3 op II  
FYS-1490 Kiinteän olomuodon fysiikka B 4 op III  
FYS-1500 Kiinteän olomuodon fysiikka C 3 op III  
FYS-1550 Fysiikan seminaari 1-3 op III  
FYS-1560 Fysiikan kandidaatintyöseminaari 0 op III  
FYS-1580 Fysiikan työt III 5 op IV  
FYS-1610 Kvanttimekaniikka I 5 op IV  
FYS-1730 Fysiikan historia 3 op III  
FYS-1820 Fysiikan diplomityöseminaari 1 op V  
Yhteensä 70 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
FYS-2100 Pintatieteen perusteet 6 op 1   IV  
FYS-2300 Elektronispektroskopia 5 op 1   IV  
FYS-3100 Aerosolifysiikka 5 op 2   IV  
FYS-3200 Aerosolien mittausmenetelmät 5 op 2   IV  
FYS-4100 Laskennallinen fysiikka I 5 op 3   IV  
FYS-4200 Laskennallinen fysiikka II 5 op 3   IV  
FYS-5100 Optiikka II 6 op 4   IV  
FYS-5200 Optisen spektroskopian perusteet 5 op 4   IV  
FYS-5300 Optisen spektroskopian menetelmät 5 op 4   IV  
FYS-6100 Puolijohdetekniikan perusteet 5 op 5   IV  
FYS-7100 Johdatus pehmeän aineen fysiikkaan 5 op 6   IV  
FYS-7200 Biologinen fysiikka 5 op 6   IV  

1. Pintatieteen painotusalue.
2. Aerosolifysiikan painotusalue.
3. Laskennallisen fysiikan painotusalue.
4. Optiikan painotusalue.(Valitaan FYS-5100 sekä joko FYS-5200 tai FYS-5300)
5. Puolijohdefysiikan painotusalue (Valitaan FYS-6100 ja lisäksi täydentävien opintojaksojen luettelosta kaksi muuta FYS-6-alkuista opintojaksoa)
6. Biologisen fysiikan painotusalue

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (127)

Opintojakso Opintopisteet
BIO-2001 Teollinen biotekniikka 4 op
ENER-1200 Ilmansuojelu 3 op
ENER-4010 Virtausoppi 5 op
FYS-1640 Klassinen mekaniikka 3 op
FYS-1760 Kvanttimekaniikka II 6 op
FYS-2100 Pintatieteen perusteet 6 op
FYS-2300 Elektronispektroskopia 5 op
FYS-2400 Nanorakenteet pinnoilla ja elementaariset pintaprosessit 5 op
FYS-3100 Aerosolifysiikka 5 op
FYS-3200 Aerosolien mittausmenetelmät 5 op
FYS-4100 Laskennallinen fysiikka I 5 op
FYS-4200 Laskennallinen fysiikka II 5 op
FYS-4300 Fysiikan matemaattiset apuneuvot 4-6 op
FYS-5100 Optiikka II 6 op
FYS-5200 Optisen spektroskopian perusteet 5 op
FYS-5300 Optisen spektroskopian menetelmät 5 op
FYS-5410 Laserfysiikka I 4 op
FYS-5420 Laserfysiikka II 4 op
FYS-5510 Epälineaarinen optiikka I 4 op
FYS-5520 Epälineaarinen optiikka II 4 op
FYS-5600 Semiklassinen valon ja aineen vuorovaikutus 6 op
FYS-6100 Puolijohdetekniikan perusteet 5 op
FYS-6210 Puolijohdefysiikka I 4 op
FYS-6220 Puolijohdefysiikka II 3 op
FYS-6300 Molekyylien ja nanorakenteiden kvanttiteoria 6 op
FYS-6406 Advanced Compound Semiconductor Technology 5 op
FYS-6500 Optoelektroniikan työmenetelmät 3 op
FYS-6606 Photonics 5 op
FYS-6706 Optical Communication Systems 4-5 op
FYS-7100 Johdatus pehmeän aineen fysiikkaan 5 op
FYS-7200 Biologinen fysiikka 5 op
FYS-7306 Molecular modeling of bio- and nanosystems 5-8 op
KEM-2220 Fysikaalinen kemia 2 4 op

Lisätiedot

Fysiikan pääaineen laajuus on 127 op.

Viimeksi muokattu04.01.2012