Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Yhdyskuntatekniikka, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Pauli Kolisoja

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden yhteiset opinnot suoritettuaan opiskelija: tunnistaa yhdyskuntatekniikan toimintaympäristön kannalta keskeisimmät maankäytön suunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyvät reunaehdot, osaa selittää tavanomaisimpien yhdyskuntateknisten rakenteiden geoteknisen mitoituksen periaatteet ja rakentamistekniikat, tuntee keskeisimmät liikenne- ja kuljetusjärjestelmän osat ja omaa perusvalmiudet kehittää liikenne- ja kuljetusjärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluja, tuntee yhdyskuntateknisiin rakenteisiin liittyvät mittaustekniikan käyttösovellutukset ja omaa yleiskäsityksen paikkatietotekniikan erilaisista käyttömahdollisuuksista yhdyskuntatekniikassa
- Yhdyskuntarakentamiseen suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija: osaa kuvailla erilaiset maaperän geologiset muodostumat ja kallioperän rakennepiirteet sekä näiden selvittämisessä käytettävät tutkimusmenetelmät, osaa arvioida maa- ja kallioperän soveltuvuutta rakentamistarkoituksiin sellaisenaan sekä hyödynnettävyyttä maarakennusmateriaalien tuotannon raaka-aineena, osaa soveltaa osaamistaan tien päällysrakenteessa käytettävien materiaalien valintaan ja maarakentamisen tuotannonsuunnitteluun, tunnistaa pohjaveden ja maaperän pilaantumisriskejä aiheuttavia tekijöitä ja valita maaperäolosuhteisiin soveltuvia kunnostusmenetelmiä tai rakenteellisia suojausmenetelmiä
- Liikenne- ja kuljetusjärjestelmiin suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija: osaa suunnitella, analysoida ja kehittää liikenne-ja kuljetusjärjestelmiä osana maankäyttöä, osaa käyttää liikenteen tutkimus- ja mallinnusmenetelmiä, tuntee tien, kadun ja ratarakenteiden suunnitteluperiaatteet, omaa valmiudet tarkastella ja kehittää bussi-, raide-, meri- ja lentoliikennettä joukkoliikennemuotoina, tuntee älykkäät liikennejärjestelmät ja älyliikenteen sovellukset
- Yhdyskuntien ympäristötekniikkaan suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija: tunnistaa vesi- ja jätehuoltojärjestelmiin liittyvät peruskäsitteet, osaa listata näytteenoton periaatteet ilmasta, vedestä ja maaperästä ja kertoa näytteenoton vaikutuksista tuloksiin, osaa selittää veteen ja sen laatuun liittyviä ilmiöitä ja tekijöitä veden fysikaalisten, kemiallisten sekä mikrobiologisten ominaisuuksien pohjalta, osaa kuvata ympäristöoikeuden keskeiset käsitteet, periaatteet ja sääntelykeinot, omaa valmiuksia vesi- ja jätehuoltoalan suunnittelussa suorittaviin tehtäviin sekä alan käyttö- ja kunnossapitotehtäviin

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät 30 op
Liikennejärjestelmät yhdyskuntarakentamisessa 30 op
Yhdyskuntarakentaminen 30 op
Yhdyskuntarakentaminen liikennesuunnittelussa 30 op
Yhdyskuntarakentaminen ympäristötekniikassa 30 op
Yhdyskuntien ympäristötekniikka 32 op
Ympäristötekniikka yhdyskuntarakentamisessa 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
AYS-1100 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet R 4 op
BIO-1011 Ympäristötekniikan perusteet 1 3 op
LIKU-2100 Liikennejärjestelmän analyysi 4 op
MPR-5210 Yhdyskunnan geotekniikka 5 op
MPR-5220 Maarakennustekniikka 5 op
RTT-8020 Yhdyskuntamittaukset 5 op
RTT-8060 Paikkatietoanalyysi 5 op
Yhteensä 31 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 19 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
BIO-1031 Ympäristötekniikan perusteet 2 2 op 3  
BIO-1410 Hydromekaniikka 4 op 3  
BIO-1600 Ympäristöanalytiikka 3 op 3  
BIO-4000 Vesikemia 3 op 3  
BIO-4050 Vesihuollon luonnontieteelliset perusteet (R) 3 op 3  
BIO-5101 Ympäristöoikeuden perusteet 3 op 3  
BIO-5300 Hydrologia 3 op 3  
LIKU-1000 Toimitusketjun hallinta ja globaalit kuljetukset 4 op 2  
LIKU-1700 Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien kandidaatintyöseminaari 3 op 2  
LIKU-2210 Liikennetalous 4 op 2  
LIKU-2410 Liikenneturvallisuus 4 op 2  
LIKU-2420 Liikenteen ympäristövaikutukset 4 op 2  
MPR-4100 Maa- ja kallioperän rakennusgeologia 4 op 1  
MPR-4200 Kalliorakennus 4 op 1  
MPR-4410 Tierakennusmateriaalit 4 op 1  
MPR-5250 Ympäristögeotekniikka 5 op 1  
RTT-4080 Maarakentamisen tuotantotalous 3 op 1  

1. Yhdyskuntarakentamiseen suuntaava vaihtoehto
2. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmiin suuntaava vaihtoehto
3. Yhdyskuntien ympäristötekniikkaan suuntaava vaihtoehto

Viimeksi muokattu03.03.2011