Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Risto Mikkonen

Osaamistavoitteet

- Suomen energiapolitiikan tavoitteena on turvata kilpailukykyisen energian saanti, unohtamatta samaan aikaan kansainvälisten ympäristösitoumusten ja –velvoitteiden täyttymistä. Energiamarkkinoiden avautuminen avaa monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia uusille toimijoille energiaketjun eri vaiheissa. Hajautettu ja monipuolinen energiajärjestelmä tukeutuu erikokoisiin energiantuotantolaitoksiin ja monipuolisiin energialähteisiin. On tärkeää, että uusiutuva energia saadaan kilpailukykyiseksi muiden energialähteiden kanssa. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa luokitella erityyppistä uusiutuvaa energiaa hyödyntävät teknologiat ja pystyy analysoimaan kyseisillä energialähteillä toteutettuja, erityisesti hajautettuja energiajärjestelmiä. Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija tunnistaa energiantuotannon ja kulutuksen rakenteen Suomessa sekä pystyy suhteuttamaan siihen uusiutuvan energian sekä teknisen että taloudellisen potentiaalin.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka 30 op
Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot antavat sekä teoreettisen että käytännön / kokeellisen perustietämyksen vaihtoehtoisista energian tuotantomuodoista sekä energian varastoinnista. Rakennetta täydennetään materiaaliopillisella kokonaisuudella.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet 5 op III  
SMG-4100 Sähkömateriaalioppi 5 op III  
SMG-4150 Uusiutuvien energiamuotojen työkurssi 5 op III  
Yhteensä 15 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valinnaiset opintojaksot valitaan siten, että aineopintojen laajuudeksi tulee pakolliset opintojaksot mukaan lukien vähintään 25 opintopistettä. Opintoja voi painottaa sekä sähkövoimatekniikan että ympäristötekniikan suuntaan.

Valittava vähintään 10 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ENER-1200 Ilmansuojelu 3 op III  
ENER-8100 Energiatalous 5 op III  
KEM-4150 Ympäristökemia 3 op III  
SMG-3200 Sähkömagnetiikan erikoistyö 3 op III  
SMG-4250 Suprajohtavuus sähköverkossa 5 op III  
SMG-4450 Aurinkosähkö 5 op III  
SMG-4500 Tuulivoima 5 op III  
STL-3620 Energia-alan terveyskysymykset 5 op III  
SVT-3330 Sähkömarkkinat 5 op III  
SVT-3440 Hajautetun sähköntuotannon verkostovaikutukset 4 op III  
TUR-3230 Ympäristöriskien analysointi 5 op III  

Viimeksi muokattu11.05.2011