Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tulevaisuudentutkimuksen sivuaine, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Markus Pöllänen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa määritellä tulevaisuudentutkimuksen perusteet: periaatteet, menetelmät ja tutkimusyhteisön. Opiskelija osaa esittää perustiedot tulevaisuusajattelusta, tieteenalan keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä.
- Opiskelija osaa tulkita metodologisten valintojen merkityksen tutkimuksessa eli osaa jäsentää teoreettisten lähestymistapojen, tieteenfilosofisten lähtökohtien ja metodien yhteyksiä.
- Opiskelija osaa soveltaa valitsemiaan tulevaisuudentutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä omassa tutkimuksessaan.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
LIKU-7100 Miten tutkimme tulevaisuutta 6 op
LIKU-7200 Tulevaisuudentutkimuksen tieteelliset menetelmät 8 op
Yhteensä 14 op

Täydentävät opintojaksot

Täydentävät opintojaksot ovat laajuudeltaan vaihtelevia, joten niistä voi räätälöidä oman kokonaisuuden eri tavoin.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
LIKU-7300 Tieteellisten menetelmien harjoituskurssi 3-8 op
LIKU-7400 Tulevaisuudentutkimuksen erikoisteemainen opintojakso 2-8 op
LIKU-7500 Vaihtuva-aiheinen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 2-8 op

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden opetustarjontaa suunnittelee ja koordinoi Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemia TVA (http://www.tvanet.fi), joka on valtakunnallinen yliopistojen yhteistyöverkosto. TVA tarjoaa tulevaisuudentutkimuksen sivuainekokonaisuuden jäsenyliopistoissa opiskeleville sekä suunnittelee ja toteuttaa erikoismoduuleja yhteistyössä jäsenyliopistojen kanssa. Opetuksen keskeiset periaatteet ovat monitieteisyys, kansainvälisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Opetus tapahtuu sekä lähiopetuksena TTY:llä että etäopiskeluna. Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden yleisenä päämääränä on tulevaisuusajatteluun tutustuttaminen. Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuudessa pyritään mm. ymmärtämään, miten päätöksemme voivat vaikuttaa toteutuvaan todellisuuteen.

Viimeksi muokattu28.02.2011