Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Sähkövoimatekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Pertti Järventausta

Osaamistavoitteet

- Aineopintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa seuraavat asiat: Opiskelija osaa esitellä ja alustavasti mallintaa sähkövoimajärjestelmän perusrakenteet ja komponentit.
- Opiskelija osaa laskea kolmivaiheisen vaihtosähköjärjestelmän virta-, jännite- ja tehosuureita osoittimien avulla.
- Opiskelija osaa selittää muuntajan toimintaperiaatteen ja magneettipiirien perusteet.
- Opiskelija osaa selittää ja analysoida suurjännite-eristyksiin liittyviä kysymyksiä.
- Opiskelija osaa tunnistaa sähkön käyttöön ja sähköasennuksiin liittyvät vaaratekijät, tietää tärkeimmät sähköturvallisuussäädökset sekä osaa alustavasti suunnitella sähköasennuksia.
- Opiskelija osaa laskea säteittäisen verkon tehonjaon, oikosulku- ja maasulkuvian aiheuttaman vikavirran sekä suunnitella keskiverkon oikosulku- ja maasulkusuojauksen.
- Opiskelija osaa alustavasti analysoida sähkönverkon suunnitteluun ja käyttöön liittyviä tehtäviä.
- Opiskelijalla on syventävien opintojen edellyttämät perustaidot ja tiedot laajentaa ja syventää osaamistaan aihepiirin kuuluvilla syventävillä opintojaksoilla.

Esitietovaatimukset

Opintojakso SVT-1200 Sähkövoimajärjestelmän perusteet on pakollinen esitieto tälle kokonaisuudelle. ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Sähköenergia 30 op
Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka 30 op
Sähköverkot ja -markkinat 30 op
Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli opintokokonaisuuteen tehdään kandidaatintyö, on myös opintojakso SET-1390 Sähköenergiatekniikan kandidaattiseminaari pakollinen.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
SVT-3210 Magneettipiirit ja muuntajat 5 op   II  
SVT-3310 Sähköverkkotekniikka 6 op   III  
SVT-3320 Sähköturvallisuus ja -asennukset 4 op 1   III  
SVT-4300 Suurjännitetekniikka 1 5 op   III  
Yhteensä 20 op    

1. Pakollinen, mikäli tekee kandidaatintyön tähän aineopintokokonaisuuteen. Muussa tapauksessa täydennetään täydentävistä opintojaksoista aineopintojen laajuuteen (25 op.).

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
SVT-3330 Sähkömarkkinat 5 op III  
SVT-3340 Sähköverkko-omaisuuden hallinta 5 op III  
SVT-3420 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu 5 op IV  
SVT-3431 Sähkönjakeluautomaatio 5 op IV  
SVT-4400 Suurjännitetekniikka 2 5 op IV  
TEL-1330 Sähkökoneet 6 op III  

Lisätiedot

Sähkövoimatekniikkaan liittyvät tuotteet ja teknologia ovat merkittävä teollisuuden ala ja välttämätön osa modernin yhteiskunnan infrastruktuuria. Sähkövoimatekniikan aineopinnot antavat perustiedot sähkövoimatekniikan keskeisistä osa-alueista ja toimivat johdattelevana kokonaisuutena sähkövoimatekniikan syventäviin opintoihin. Sähkövoimatekniikan aineopinnot antavat myös alustavat valmiudet toimia erilaisissa työtehtävissä sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja käytön parissa. Sähkövoimatekniikan syventävät opinnot voivat painottua seuraaville alueille: Sähköverkot ja -markkinat, Sähköenergia, Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka. Sähkövoimatekniikan opintojaksot perehdyttävät opiskelijan laaja-alaisesti eri työtehtävissä tarvittavaan tietämykseen ja tekniikoihin, pääosa opintojaksoista sisältää myös pienryhmissä tehtäviä laboratoriotöitä, suunnitteluharjoituksia ja seminaaritöitä. Sähkövoimatekniikan syventävät opintokokonaisuudet antavat valmiuksia työskennellä monipuolisissa työtehtävissä sähkölaitteita ja -järjestelmiä valmistavassa teollisuudessa, sähköverkkoyhtiöissä, sähkön tuotantoyhtiöissä, sähkönmyyntiyhtiöissä, suunnittelutoimistoissa sekä suurten teollisuuslaitosten sähköverkkojen hallintaan liittyvissä tehtävissä. Sähkövoimatekniikan opintoihin on hyödyllistä sisällyttää joko erillisiä opintoja tai yhdistää kokonaisia opintokokonaisuuksia esimerkiksi sähkötekniikan, automaatiotekniikan, teollisuustalouden, materiaalitekniikan, tietotekniikan ja energia- ja prosessitekniikan opinnoista. Esimerkiksi elektroniikan, tietotekniikan ja automaatiotekniikan opinnot tukevat sähkönjakeluautomaation tietojärjestelmäsovelluksien kehittämistä, teollisuustalous sähkömarkkinoita, voimalaitos- ja polttotekniikka sekä uusiutuvat energialähteet sähköenergian tuotantoa sekä hajautettujen tuotantomuotojen huomioimista sähköverkkojen suunnittelun ja käytön näkökulmasta ja materiaalitekniikka uusien suurjännite-eristemateriaalien kehittämistä.

Viimeksi muokattu31.03.2011