Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Mittaus- ja informaatiotekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Risto Ritala, Jukka Lekkala, Jouko Halttunen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää mittaus- ja informaatiotekniikan merkityksen sekä teknillisen että yhteiskunnallisen kehityksen kannalta
- Opiskelija hallitsee riittävät kieli- ja viestintätaidot
- Opiskelija osaa mittaus- ja informaatiotekniikan perusteet ja kykenee seuraamaan alan kehitystä
- Opiskelija hallitsee tieteellisen ajattelun ja tieteellisten työskentelytapojen perusvalmiudet sekä osaa hankkia ja hallita tietoa
- Opiskelija kykenee jatkamaan ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen
- Opiskelija osaa soveltaa hankittua tietoa työelämässä

Esitietovaatimukset

ASE-1220 Systeemitekniikan perusteet 1 ( Suositeltava )
MIT-1010 Mittaustekniikka ( Suositeltava )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Anturitekniikka 30 op
Biosensing 30 op
Langattomat sensoriverkot 30 op
Mikrosysteemitekniikka 30 op
Mittausinformaatiotekniikka 30 op
Mittaustekniikka 30 op
Systeemiteoria 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin on vaihtoehtoinen lukuvuonna 2010-2011 tai aiemmin luennoidun opintojakson MIT-3010 Mittausdatan analyysi 1 kanssa.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin 5 op 1   III  
MIT-4010 Anturifysiikka 7 op 1   III  
Yhteensä 12 op    

1. Lukuvuonna 2010-2011 tai aiemmin luennoitu opintojakso MIT-2010 Metrologia voidaan myös sisällyttää kahden pakollisen opintojakson joukkoon.

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-7110 Systeemitekniikan projektityö 2-8 op III  
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset 5 op III  
ASE-7816 Biosensors 5 op III  
MIT-3030 Mittausdatan analyysi 2 5 op III  
MIT-3051 Mittausten informaatiosisältö 5 op III  
MIT-4031 Mikroanturit 6 op III  
MIT-4051 Piianturien suunnittelu 8-9 op III  
MIT-5010 Teollisuusprosessien mittausjärjestelmät 5 op III  
MIT-5210 Optiset menetelmät bioanalytiikassa 4 op III  
MIT-5511 Akustiikan mittaukset 4-7 op III  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus soveltuu lukuvuonna 2009-2010 tai aiemmin opintonsa aloittaneille. Mittaukset ja niistä saatava informaatio ovat keskeisessä asemassa kaikessa teknisen toiminnan päätöksenteossa; mittaamalla saadaan tutkimustyössä ja prosessien tai koneiden hallinnassa tarvittava perustieto. Mittaus- ja informaatiotekniikan aineopinnoissa käsitellään mittauksiin liittyviä ydinkysymyksiä, eli asioita, joita suunnittelussa, mittauksessa ja mittausinformaation käsittelyssä on otettava huomioon, jotta saatu tieto on spesifistä, luotettavaa ja tarkkaa. Laajasti sovellettavana osaamisalueena mittaus- ja informaatiotekniikkaan voidaan erinomaisesti yhdistää lähes kaikkia muita aineopintoja.

Viimeksi muokattu31.03.2011