Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Materiaalikemian aineopinnot, 26 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Helge Lemmetyinen

Osaamistavoitteet

- Kemian aineopinnot luovat yhdessä koulutusohjelman perusopintoihin kuuluvien kemian opintojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti vertailukelpoisen ja vahvan yleisen kemian pohjan,jonka varaan voidaan rakentaa DI-tutkinnon kemian syventävät opinnot. Kemian aineopintokokonaisuus on myös oivallinen kandidaatin tutkinnon sivuaine, joka tukee useimpia materiaalitekniikan oppiaineita sekä täydentää tutkinnon kaikkia luonnontieteellisiä pääaineita.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 1) on syventänyt perusopinnoissa olevien kemian opintojaksojen teoreettisia sisältöjä (mm. kemiallinen termodynamiikka, kemiallinen tasapaino, faasitasapainot, kaasujen ominaisuudet, liuokset ja elektrolyyttiliuokset, sähkökemia, kemiallinen kinetiikka), 2) osaa työskennellä turvallisesti laboratoriossa halliten työturvallisuuslain, REACH- ja CLP-asetusten sisällöt, 3) tunnistaa keskeiset orgaanisten ja bio-orgaanisten yhdisteiden luokat, osaa niiden IUPAC:n mukaisen nimeämisen, osaa kertoa yhdisteille ominaiset reaktiot, valmistusmenetelmät ja yleisimmät reaktiomekanismit, 4) osaa hyödyntää tavallisimpia epäorgaanisessa ja orgaanisessa analytiikassa käytettäviä analyyysimenetelmiä, osaa tärkeimmät orgaanisessa syntetiikassa käytettävät yksikköoperaatiot ja osaa syntetisoida orgaanisia yhdisteitä annettujen kirjallisten ohjeiden mukaan sekä käyttää fysikaalisia menetelmiä tuotteiden analysoinnissa, 5) osaa soveltaa tietojaan työelämässä.

Esitietovaatimukset

Materiaalitekniikan koulutusohjelman perusopinnot opetussuunnitelman mukaan, kemian opintojaksot ovat pakollisia. ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Materiaalikemia/DI 50 op
Materiaalikemia/DI/sivuaine 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEM-1350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op I  
KEM-1430 Laaja kemia 3 4 op I  
KEM-2050 Kemian perustyöt 6 op II  
KEM-2100 Orgaaninen kemia 5 op I  
KEM-2150 Orgaanisen kemian työt 1 5 op II  
KEM-2210 Fysikaalinen kemia 1 4 op II  
Yhteensä 26 op  

Viimeksi muokattu23.02.2011