Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Lääketieteellinen tekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jari Hyttinen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee ihmisen anatomian ja fysiologian ja ihmiskehon fysikaalisten ilmiöiden perusteet niin, että osaa soveltaa tätä tietämystään biolääketieteen tekniikan jatkokursseilla.
- Opiskelija ymmärtää, kuinka lääketieteellisissä laitteissa käytettävät mittausanturit ja aktuaattorit erityyppisten fysikaalisten energioiden muodossa vuorovaikuttavat kudosten ja solujen kanssa, ja osaa myöhemmin hyödyntää näitä vuorovaikutusmekanismeja lääketieteellisten laitteiden ja materiaalien suunnittelussa.
- Opiskelija hallitsee ydinasiat biomateriaaleista.
- Opiskelija osaa lääketieteellisten instrumentointijärjestelmien ja niiden tuottamien mittaussignaalien perusteet ja ymmärtää järjestelmien mallinnuksen perusteet.
- Opiskelija osaa mitata keskeiset fysiologiset suureet ja arvioida niiden mittaamiseen liittyviä virhe- ja häiriötekijöitä.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biolääketieteen instrumentointi 30 op
Biosensing 30 op
Mikrosysteemitekniikka 30 op
Teknillinen fysiikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

BME-1400 Biolääketieteen tekniikan kandidaatintyöseminaari on pakollinen niille, jotka tekevät kandidaatin työn tähän aineopintokokonaisuuteen. BME-1110 on pakollinen, jos se ei sisälly perusopintoihin.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BME-1010 Ihmisen anatomia ja fysiologia 6 op  
BME-1110 Ihmiskehon fysikaaliset ilmiöt ja niiden mittaaminen 4 op II  
BME-1157 Biomedical Engineering: Signals and Systems 2 op III  
BME-1167 Biomedical Engineering: Biomaterials 2 op III  
BME-1177 Biomedical Engineering: Research and Productization 2 op III  
BME-1186 Biomedical Engineering Laboratory Course 4 op  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
BME-1190 Terveysteknologia 5 op
BME-2606 eHealth 5 op
BME-3106 Radiation Physics 3 op
BME-5106 Cellular Interactions 5 op

Lisätiedot

Tekniikan merkitys lääketieteen ja terveydenhuollon kehityksessä kasvaa koko ajan. Lääketieteellisessä tekniikassa tutkitaan ja kehitetään teknisiä, usein poikkitieteisiä ratkaisuja, kuten analyyttisiä menetelmiä, laskennallisia malleja, ohjelmistoja, laitteistoja ja materiaaleja biolääketieteen, lääketieteen ja terveydenhuollon tarpeisiin. Lääketieteellisen tekniikan aineopinnot antavat teoreettisen pohjan ihmiskehon anatomisen rakenteen sekä fysiologisen, solutason ja biofysikaalisen toiminnan ymmärtämiselle sekä eri tekniikan alojen hyödyntämiselle lääketieteessä. Lääketieteellisen tekniikan opinnot voi yhdistää moneen muuhun aineeseen sivuaineena.

Viimeksi muokattu30.03.2011