Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Kemia / BIO/aineopinnot sivuaine, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Helge Lemmetyinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 1) on syventänyt perusopinnoissa olevien kemian opintojaksojen teoreettisia sisältöjä (mm. kemiallinen termodynamiikka, kemiallinen tasapaino, faasitasapainot, kaasujen ominaisuudet, liuokset ja elektrolyyttiliuokset, sähkökemia, kemiallinen kinetiikka), 2) osaa työskennellä turvallisesti laboratoriossa halliten työturvallisuuslain, REACH- ja CLP-asetusten sisällöt, 3) osaa hyödyntää tavallisimpia epäorgaanisessa ja orgaanisessa analytiikassa käytettäviä analyyysimenetelmiä, osaa tärkeimmät orgaanisessa syntetiikassa käytettävät yksikköoperaatiot ja osaa syntetisoida orgaanisia yhdisteitä annettujen kirjallisten ohjeiden mukaan sekä käyttää fysikaalisia menetelmiä tuotteiden analysoinnissa, 4) osaa soveltaa tietojaan työelämässä.

Esitietovaatimukset

Biotekniikan koulutusohjelman perusopinnot opetussuunnitelman mukaan, kemian opintojaksot ovat pakollisia. ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Laskennallinen systeemibiologia 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli jokin pakollisista opintojaksoista sisältyy johonkin muuhun opintokokonaisuuteen, tulee niiden tilalle ottaa täydentäviä opintojaksoja niin, että 25 opintopistettä tulee täyteen.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEM-1350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op I  
KEM-2050 Kemian perustyöt 6 op II  
KEM-2150 Orgaanisen kemian työt 1 5 op II  
KEM-2210 Fysikaalinen kemia 1 4 op II  
KEM-2220 Fysikaalinen kemia 2 4 op II  
Yhteensä 21 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEM-3100 Polymeerikemia 5 op III  
KEM-3200 Pintakemia 3 op III  
KEM-4020 Fysikaalisen kemian työt 6 op III  
KEM-4150 Ympäristökemia 3 op IV  
KEM-5200 Bio-orgaaninen kemia 3 op IV  
KEM-5250 Teollinen orgaaninen kemia 3 op III  

Viimeksi muokattu23.02.2011