Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Kemia/TL/aineopinnot, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Helge Lemmetyinen

Osaamistavoitteet

- Kemian aineopinnot luovat yhdessä koulutusohjelman perusopintoihin kuuluvien kemian opintojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti vertailukelpoisen ja vahvan yleisen kemian pohjan,jonka varaan voidaan rakentaa DI-tutkinnon kemian syventävät opinnot. Kemian aineopintokokonaisuus on myös oivallinen kandidaatin tutkinnon sivuaine, joka tukee tutkinnon kaikkia luonnontieteellisiä pääaineita. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 1) on syventänyt perusopinnoissa olevien kemian opintojaksojen teoreettisia sisältöjä (mm. kemiallinen termodynamiikka, kemiallinen tasapaino, faasitasapainot, kaasujen ominaisuudet, liuokset ja elektrolyyttiliuokset, sähkökemia, kemiallinen kinetiikka), 2) osaa työskennellä turvallisesti laboratoriossa halliten työturvallisuuslain, REACH- ja CLP-asetusten sisällöt, 3) osaa hyödyntää tavallisimpia epäorgaanisessa ja orgaanisessa analytiikassa käytettäviä analyyysimenetelmiä, osaa tärkeimmät orgaanisessa syntetiikassa käytettävät yksikköoperaatiot ja osaa syntetisoida orgaanisia yhdisteitä annettujen kirjallisten ohjeiden mukaan sekä käyttää fysikaalisia menetelmiä tuotteiden analysoinnissa, 4) osaa soveltaa tietojaan työelämässä.

Esitietovaatimukset

Teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman perusopinnot opetussuunnitelman mukaan, kemian opintojaksot ovat pakollisia. ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kemia/TL/DI 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEM-1350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op   I  
KEM-2050 Kemian perustyöt 6 op   II  
KEM-2100 Orgaaninen kemia 5 op 1   II  
KEM-2150 Orgaanisen kemian työt 1 5 op   II  
KEM-2210 Fysikaalinen kemia 1 4 op 1   II  
KEM-2220 Fysikaalinen kemia 2 4 op   II  
KEM-5250 Teollinen orgaaninen kemia 3 op   III  
Yhteensä 29 op    

1. Näistä valitaan se opintojakso, jota ei ole suoritettu koulutusohjelman perusopinnoissa.

Viimeksi muokattu23.02.2011