Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5511 Teknologiastrategia, 4 op
Technology Strategy

Vastuuhenkilö

Marko Seppänen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt 
 14 h/per
 2 h/per
 50 h/per   
TETA-5511 2011-01 Torstai 14 - 16, K1703
Torstai 14 - 16, FC112

Suoritusvaatimukset

Tentti luentojen ja opintojaksolla ilmoitettavan materiaalin sisällöstä sekä hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa teknologian ja teknologiaan liittyvien päätösten strategisen roolin liiketoimintakontekstissa. Hän kykenee listaamaan ja havainnollistamaan erilaisia strategiseen teknologiajohtamiseen liittyviä viitekehyksiä (mm. disruptiiviset innovaatiot, teknologinen pioneerius, VRIO, teknologiastrategian timantti). Lisäksi, hän pystyy hahmottamaan miten em. teoreettiset viitekehykset kytkeytyvät toisiinsa. Opintojakson aikana opiskelijat soveltaa näitä viitekehyksiä ryhmätyössä analysoiden valitun caseyrityksen teknologiastrategiaa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. strateginen johtaminen  -missio -tavoitteet -strategia  -teknologiastrategian timantti 
2. ulkoinen teknologinen arviointi  -toimialat ja viisi voimaa -SWOT -teknologian evoluutio (S-käyrät, syklinen malli) -disruptiivinen teknologinen muutos -toimialojen evoluutio -systeemisten toimialojen teknologiat  -organisaation niche-teoria -monimutkaiset tuotteet ja järjestelmät -modulaariset järjestelmät -laajat teknologiset systeemit 
3. sisäinen teknologinen arviointi  -VRIO -ydinkyvykkyydet -innovaation lähteet  -dynaamiset kyvykkyydet 
4. teknologiaperusteiden strategian luominen  -teknologiat kilpailuedun lähteenä -ajoituksen merkitys -pioneerius- ja seuraajastrategiat -yhteistoimintastrategiat -markkina vs innovaatio-orientaatio  -patentointi -uuden tuotteen kehittäminen (NPD) -teknologian tiekartat 

Opintojakson arvostelu

Arviointi perustuu tenttiin ja harjoitustyöhön.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TETA-1501 Teknologiajohtaminen Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-5511 Teknologiastrategia, 4 op TETA-5510 Teknologiastrategia ja -johtaminen, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5511 2011-01   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu10.10.2011