Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5350 Markkinoinnin johtaminen, 5 op
Marketing Management Practices

Lisätiedot

Opintojakson toteutustavasta (harjoitusryhmät ja -työt) johtuen, toteutuskerran osallistujamäärää saatetaan joutua rajaamaan. Kts. kurssin Moodle-sivut.

Vastuuhenkilö

Toni Mikkola

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
Seminaari
 
 
 2 h/vko
 2 h/vko
 40 h/per
 8 h/per
 
TETA-5350 2011-01 Tiistai 12 - 14, F PIENI SALI 1
Keskiviikko 12 - 14, FB118
Keskiviikko 12 - 14, F PIENI SALI 1
Torstai 10 - 12, TB223

Suoritusvaatimukset

Harjoitustilaisuudet, harjoitustyöt ja oppimispäiväkirja. Kurssilla ei järjestetä tenttiä.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Kurssi jakaantuu kahteen periodiin. Ensimmäisellä luennot ja pakolliset viikkoharjoitukset käsittelevät kuusi valittua teollisen markkinoinnin aihealuetta. Toisella periodilla opiskelijat suorittavat harjoitustyöt, jotka esitellään harjoitustyöseminaarissa periodin lopuksi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa teollisen markkinoinnin keskeisimmät osa-alueet ja ymmärtää näihin liittyviä haasteita. Opiskelija tuntee erityyppisiä teollisessa markkinoinnissa käytettäviä toimintatapoja, menetelmiä sekä työkaluja, ymmärtää näiden merkityksen yllä mainittuihin haasteisiin vastaamisessa ja osaa soveltaa näitä liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Teollisen markkinoinnin erityispiirteet ja haasteet. Teollisen markkinoinnin johtamisen sisällön soveltaminen käytännössä. Työkalujen perusteiden hallinta.  Teorian ja käytännön näkökulma teolliseen markkinointiin ja sen johtamiseen. Työkalujen erot ja yhtäläisyydet.  Kurssilla käytettyjen case-asetelmien sisältö. Erilaisten valintojen vaikutus. 

Opintojakson arvostelu

Kurssilla ei ole tenttiä. Arvosana perustuu kurssin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot                Suomi  
Muu kirjallisuus           Artikkelipaketti      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TETA-2300 Teollisten tuotteiden markkinointi Pakollinen   1
TETA-2306 Business Market Management Pakollinen   1
TETA-1300 Markkinointi Pakollinen    

1 . Kurssisuoritukset vaihtoehtoiset.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5350 2011-01        

Viimeksi muokattu27.05.2011