Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5310 Markkinointitutkimus, 4 op
Marketing Research

Lisätiedot

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi. Seuraava toteutus lukuvuonna 2011-2012.

Vastuuhenkilö

Seppo Laukkanen, Toni Mikkola

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
Seminaari
 20 h/per
 4 h/per
 20 h/per+30 h/per+30 h/per
 5 h/per
 
TETA-5310 2011-01 Perjantai 9 - 15, K2307A
Perjantai 9 - 15, K0101A

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää markkinatutkimuksen merkityksen ja käytön päätöksenteossa sekä tuntee prosessin tärkeimmät vaiheet. Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinatutkimuksen. Markkinatutkimuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia niitä systemaattisia menetelmiä, joilla kerätään tietoa yrityksen toimintaympäristöstä.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Markkinatutkimuksen käyttö ja merkitys yrityksen päätöksenteossa     
2. Markkinatutkimusprosessi ja eteneminen  Tunnistaa prosessin kriittiset vaiheet   
3. Markkinatutkimuksessa tehtävien valintojen perusteet  Jonkin menetelmän soveltaminen käytännön ongelmatilanteeseen   
4. Ymmärtää kysymiseen liittyvät vaikeudet ja ongelmat  Jonkin kyselymenetelmän soveltaminen käytännön ongelmatilanteeseen   

Opintojakson arvostelu

Opintojakson arviointi perustuu ryhmätyönä tehtävän harjoitustyön onnistumiseen. Kriteereinä toimivat: toimeksiantajan tyytyväisyys, prosessin toimivuus, kommunikointi työn ohjaajan kanssa ja työn loppuraportti.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Hyvä raportti   Aaltonen, Korsman, Laukkanen            Suomi  
Opintomoniste           Jaetaan avausluennolla.      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TETA-2306 Business Market Management Pakollinen   1
TETA-1300 Markkinointi Pakollinen    

1 . Vaihtoehtoisena esitietona TETA-2300 Teollisten tuotteiden markkinointi

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-5310 Markkinointitutkimus, 4 op 2905020 Markkinatutkimus ja markkinoinnin suunnittelu, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5310 2011-01   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 30 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 70 %  

Viimeksi muokattu24.05.2011