Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5200 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus, 4 op
Financial Accounting and taxation

Lisätiedot

Kaikki viikkotehtävät palautetaan Moodleen. Opintojakson suorittamista helpottaa se, jos kykenet järjestämään omaan tai vähintään ryhmäsi käyttöön nettiyhteydellä varustetun tietokoneen.

Vastuuhenkilö

Olli Manninen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitustyöt
Verkkotyöskentely   
 2 h/vko
 20 h/per
 8 h/vko 
TETA-5200 2011-01 Maanantai 12 - 14, K1704

Suoritusvaatimukset

Suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen ryhmän työskentelyyn, hyväksytyt raportit ja vastaukset oppimistehtäviin sekä se, että oppimista on tapahtunut. Viimeisenä esitetty vaatimus kontroloidaan tarvittaessa ennen suorituksen hyväksymistä. Kurssia ei voi suorittaa tenttimällä.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson opetustavoitteena on kehittää opiskelijan tilinpäätöksen lukutaitoa ja valmiutta osallistua yrityksen taloudellisia toimintaedellytyksiä koskevaan keskusteluun. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: A1) erottaa konserni-, omistusyhteys-, osakkuus- ja yhteisyritykset toisistaan. A2) laskea vähemmistöosuuden A3) tehdä konsernitilinpäätöksen, jossa eliminoidaan sisäiset liiketapahtumat ja sisäinen omistus käyttäen hankintamenomenetelmää B1) laskea yksityisen liikkeen- ja ammatinharjoitajan maksettavaksi tulevat tuloverot B2) laskea henkilöyhtiön osakkaiden ansio- ja pääomatulo-osuudet B3) laskea osakeyhtiön ja osingonsaajan maksettavaksi tulevat verot B4) tehdä tilinpäätöksen, jossa tilinpäätöksen joustokohtia käyttäen näytetään tulos, joka on edullinen yrittäjän verotuksen kannalta C1) analysoida kahden samalla toimialalla kilpailevan pörssiyrityksen kulurakennetta prosenttilukumuotoisen tilinpäätöksen ja trendianalyysin avulla C2) kirjoitaa edellisen analyysin perusteella raportin, jonka voisi luovuttaa oikeissa töissä esimiehelle ilman pelkoa työpaikan menettämisestä C3) laskea kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukuja yritystutkimusneuvottelukunnan suosituksen mukaisesti C4) tehdä kassavirtalaskelman toimintajäämään saakka D1) kerätä WsoyPron Yritys- ja Juridiikkaonline -palveluista, kirjoista ja lehtiartikkeleista löytyvää tietoa jostain ulkoisen laskentatoimen ja verotuksen alueella osuvasta aiheesta D2) yhdistellä opittuja käsitteitä ja kerättyä tietoa käsitekarttaan niin, että muodostuva kokonaisuus on järkevä.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mikä on konserni ja konsernitilinpäätös, kuka laatii konsernitilinpäätöksen ja milloin. Konsernitilinpäätöksen laatiminen (sisäiset liiketapahtumat, sisäisen omistuksen eliminointi, vähemmistöosuus).     
2. Tilinpäätössuunnittelu ja siihen liittyen tilinpäätöksen joustokohdat ja yritysverotus.      
3. Yrityksen taloudellisten toimintaedellytysten analysointi. Tilinpäätösanalyysi (tilinpäätöksen oikaisu ja tunnuslukuanalyysi). Virtalaskelmat (kassavirta-, meno-tulovirta- ja liikepääomavirtalaskelmat). Konkurssin ennustaminen (z-luku).  Tilinpäätöksen oikaisu Yritystutkimusneuvottelukunnan suositusten mukaisesti, analyysiohjelmisto.   
4.   Arvonlisäverojärjestelmän rakenne, arvonlisäveron käsittely liikekirjanpidossa.   
5.   Kansainväliset tilinpäätösperiaatteet (IFRS-raportointi)   

Opintojakson arvostelu

Oppimisen arviointi tapahtuu oppimistehtävien avulla. Viikottain tehtävät oppimistehtävät liittyvät kunkin viikon luennolla käsiteltyihin asioihin. Näiden oppimistehtävien osuus arvosanasta on noin 65 % (85 pistettä). Oppimisen arviointi -tehtävässä arvioidaan sitä, miten opiskelija osaa hyödyntää oppimaansa ja hankkia tarvitsemansa lisätiedon kurssin aihepiiriin kuuluvan ongelman/kysymyksen jäsentämisessä. Oppimisen arviointi -tehtävän osuus arvosanasta on noin 35 % (45 pistettä).

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TETA-1200 Yrityksen talous Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-5200 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus, 4 op 2902030 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus, 2 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5200 2011-01 Lisätietoa löytyy Moodlesta: https://moodle.tut.fi/course/view.php?name=teta-5200:2012   Luennot
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu24.05.2011