Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-5010 Puheviestintä ja neuvottelutaito II, 5 op
Speech Communication and Negotiation Skills II

Lisätiedot

-teoria-aines käsitteellistää viestinnän ilmiötä osatekijöiden kautta, käsiteltävä teoriamateriaali on valittu tavoitteiden mukaisesti luomaan monipuolinen ymmärrys inhimillisen viestinnän merkityksestä ja mahdollisuuksista osana (tekniikan) asiantuntijan ammatillista pätevyyttä, -kaikki opetus tähtää teorian konkretisointiin harjoitusten ja palautteiden kautta, jotta opiskelija pystyy parantamaan viestintätaitojaan työelämän tarpeita vastaavaksi (liike- ja yrityselämä, johtotehtävät, asiantuntijan viestintä) -palautteessa on oleellista pienryhmäpalaute ja sitä tukeva henkilökohtainen palaute, osin myös kirjallisena

Vastuuhenkilö

Tapani Lepomäki, Pentti Vanha-aho

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
 6 h/vko
+6 h/vko

 

 

 
TETA-5010 2011-01  
Luennot

 

 
 6 h/vko
+6 h/vko

 
TETA-5010 2011-02  

Suoritusvaatimukset

Luennot; ks. luennot Moodlesta; -luennot jaksotettu torstain ja perjantain harjoitusten yhteyteen muutamille kokoontumiskerroille. Luennot tarkoitettu molemmille ryhmille ks. ajoitus Moodlesta. Harjoitukset ja videotyö; -käytännössä lähes 100 % läsnäolo edellytetään. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät on suoritettava (kaksi neuvotteluharjoitusta, kaksi esitysharjoitusta, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Lopputyönä tehdään käytännön viestintäharjoituksena video-ohjelma pienryhmässä. Video vastaa tenttiä.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-lopputyönä tehdään ohjatusti video-ohjelma (dvd) 3-4 opiskelijan pienryhmässä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida puheviestinnän ja neuvottelutaidon malleja, teoreettista viitekehystä ja opintojakson ydinaineksia ja osaa soveltaa tietämystään tilanteisesti. Opiskelija osaa arvioida työelämän edellyttämää viestinnällistä valmiustasoaan opintojakson harjoitteiden kautta. Opiskelija osaa valmistautua neuvotteluihin ja laatia tavoitteellisen neuvottelusuunnitelman. Hän osaa soveltaa suunnitelmaansa ja osaa ennakoida sen vaikutuksia tulevissa neuvottelu- ja päätöksentekotilanteissa. Hän osaa suunnitella erilaisia esityksiä ja pitää ne tavoitteen mukaisesti,mm. esittelyt, informatiivinen ja taivuttava esitys, myyntiesitys. Hän pystyy analysoimaan ja soveltamaan vaikuttamisen argumentatiivisia keinoja niin puhe- kuin neuvottelutilanteissa. Hän osaa havainnollistaa kielellisin ja visuaalisin keinoin. Opiskelija ymmärtää ja osaa tulkita nonverbaalia ja kulttuurienvälistä viestintää ja osaa eritellä niistä havaintojaan. Hän osaa arvioida puhe- ja neuvottelutaidon merkitystä ja mahdollisuuksia vaatimuksiltaan vaihtelevissa kommunikaatiotilanteissa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. 1. teoreettiset tiedot: -peruskurssin aineksen hallinta pohjana -syventävänä viestinnän ilmiöiden mallintaminen, argumentaation ja vaikuttamisen teoriaa, sosiaalipsykologian ja puhetaidon vaikutuskeinojen tunteminen, jne. -käytännön tilanteiden algoritminen jäsentäminen   -kognitiivinen dissonanssi -ryhmädynamiikka   viestintätilanteisiin valmistautuminen systeemisestä näkökulmasta 
2. 2. puheviestintä: -erilaisten esitysten jäsentäminen, havainnollistaminen, argumentaatio ja perustelut, nonverbaali viestintä, kulttuurienvälinen viestintä -ex tempore-esitykset, taivuttava esitys, tiedottava esitelmä videotyöskentelyn perusteet, editointi, kuvan ja äänen jälkikäsittely   -yleisöanalyysi, nonverbaalin osa-alueiden erittely, -kulttuurienvälisen viestinnän käsitteellistäminen: stereotypiat, etnosentrismi, etc.  -vaikuttamisen analysointi tehtävä- ja tilannevaatimusten mukaan 
3. 3. neuvottelutaito: -neuvottelun käsitteet, valmistautumisen vaiheet, neuvotteluprosessi ja päätöksenteko -neuvottelustrategia ja -taktiikka -sosiaalipsykologinen vaikuttaminen -työelämän neuvottelutilanteisiin orientoituminen -konfliktin ratkaisu -organisaation sisäinen viestintä   -distributiivinen ja integratiivinen tarkastelutapa, yhteistyön merkitys -transaktioanalyysi -peliteorian sovellukset neuvottelutaidossa   
4. 4. työelämään orientoivat: esiintymis-, neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteet -myyntiesitys, informatiivinen esitelmä erilaiset yhteistyö- ja intressiristiriitaneuvottelut, videoneuvottelu, yhtiökokous      

Opintojakson arvostelu

-puhetehtävät ja esiintymistaidon osa-alue 25% -neuvottelutaito ja pienryhmäviestintä 25% -video ja mahdolliset kirjalliset raportit 25% -aktiivisuus (palautekeskustelut, ryhmän toiminnan edistäminen, yritteliäisyys) 25%

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-5010 Puheviestintä ja neuvottelutaito II, 5 op 2906030 Puheviestintä ja neuvottelutaito II, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-5010 2011-01        
TETA-5010 2011-02 ks. Tarkka ohjelma Moodlesta. Huom! harjoitukset ja luennot integroitu. Huom! molemmille ryhmille yhteiset ajat sijoittuvat välillä torstaille, välillä perjantaille. Tarkat ajat Moodlessa.        

Viimeksi muokattu22.02.2011