Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-1040 Puheviestintä ja neuvottelutaito, 3 op
Speech Communication and Negotiation Skills

Lisätiedot

Opintojakso on mahdollista suorittaa myös osittain verkkokurssina. Verkkokurssilaiset eivät osallistu luennoille ja suorita tenttiä. Verkkokurssi koostuu teoria-aineksen itseopiskelusta, verkkokeskusteluista, lähitapaamisista (20 h) sekä kirjallisista raporteista. Arviointi: Lähiopetuksen osuus: 25 %, verkkotyöskentelyn osuus: 25 % ja opiskelijan itseopiskelun osuus: 50 % Lisätietoja verkkokurssista Moodlessa opintojakson kotisivuilla.

Vastuuhenkilö

Helena Vatanen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
 2 h/vko

 

 

 

 
TETA-1040 2011-01 Torstai 16 - 18, K1705
Harjoitukset

 
 20 h/per

 

 

 
TETA-1040 2011-02  
Luennot

 

 
 2 h/vko

 

 
TETA-1040 2011-03 Torstai 16 - 18, K1705
Harjoitukset

 

 
 20 h/per

 

 
TETA-1040 2011-04  
Harjoitukset

 

 

 

 
 30 h/per
TETA-1040 2011-05  

Suoritusvaatimukset

Luennot, harjoitukset, tentti. Käytännössä 100% läsnäolo harjoitusryhmässä edellytetään. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät on suoritettava (valmisteltu puhe-esitys, neuvotteluharjoitus ja kokousharjoitus, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suositellaan suoritettavaksi saman lukukauden aikana.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Viestinnällinen minä-kuva: Opiskelija osa arvioida realistiselta pohjalta omia viestintätaitojaan, tuntee sekä omat vahvuutensa että kehittämisen tarpeessa olevat osa-alueet. Henkilökohtaiset viestintätaidot: opiskelija tuntee alan keskeisimmät käsitteet ja termit, osaa suunnitella ja pitää informatiivisen tai taivuttavan puhe-esityksen, hallitsee määrämuotoisen kokouksen menettelyt, osaa toimia määrämuotoisen kokouksen puheenjohtajana tai minkä tahansa muun kokousvirkailijan tehtävissä, osaa valmistautua ja osallistua tehokkaasti neuvotteluun.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Viestinnällisen minä-kuvan kehittäminen. Opiskelija näkee vuorovaikutustaitojensa vahvuudet ja heikkoudet.     
2. Opiskelijan havaintoherkkyys ja analyysikyky viestintätilanteiden suhteen kasvaa. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta viestintätaitojen kehittämiseksi.     
3. Opiskelija hallitsee perusasiat puhe-esitysten, neuvottelujen ja kokousten valmistelusta ja strategisesta suunnittelusta.     
4. Opiskelija taitaa määrämuotoisen kokoustekniikan perusteet ja osaa toimia määrämuotoisen kokouksen puheenjohtajana tai muuna kokousvirkailijana.     

Opintojakson arvostelu

Luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%. Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%. Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osanotto analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Opintomoniste   Puheviestinnän opintomoniste              Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-1040 Puheviestintä ja neuvottelutaito, 3 op TETA-1046 Speech Communication and Negotiation Skills, 3 op Vastaavuus 1 = 1  
TETA-1040 Puheviestintä ja neuvottelutaito, 3 op 2906010 Puheviestintä ja neuvottelutaito I, 1 ov  
TETA-1040 Puheviestintä ja neuvottelutaito, 3 op 29661 Puheviestintä ja neuvottelutaito I, 1 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-1040 2011-01 Kurssiin kuuluu luennot, luentotentti ja harjoitukset. Harjoituksissa on kokoaikainen läsnäolo välttämätön. Viisi luentokertaa sisältävä luentosarja järjestetään ensimmäisessä periodissa syksyllä 2011. Harjoitusryhmiin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Harjoitusryhmän voi vapaasti valita ensimmäisen ja toisen periodin tarjonnasta.        
TETA-1040 2011-02 Verkkokurssina suoritettavaan Puheviestintä ja neuvottelutaito 1 -kurssiin integroidaan luennot. Näin ollen verkkokurssitoteutukseen ilmoittautuvien ei tarvitse käydä luennoilla eikä tentissä. Verkkokurssitoteutuksessa on 20 lähiopetustuntia ja muu työskentely tapahtuu itsenäisesti, ryhmissä ja verkossa.        
TETA-1040 2011-03 Kurssiin kuuluu luennot, luentotentti ja harjoitukset. Harjoituksissa on kokoaikainen läsnäolo välttämätön. Viisi luentokertaa sisältävä luentosarja järjestetään kolmannessa periodissa keväällä 2012. Harjoitusryhmiin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Harjoitusryhmän voi vapaasti valita kolmannen ja neljännen periodin tarjonnasta.        
TETA-1040 2011-04 Verkkokurssina suoritettavaan Puheviestintä ja neuvottelutaito 1 -kurssiin integroidaan luennot. Näin ollen verkkokurssitoteutukseen ilmoittautuvien ei tarvitse käydä luennoilla eikä tentissä. Verkkokurssitoteutuksessa on 20 lähiopetustuntia ja muu työskentely tapahtuu verkon välityksellä.        
TETA-1040 2011-05 Kesällä 2012 järjestetään kesäopetusta: 2 ryhmää. Kesäkursseihin integroidaan luennot ja luentotentti, joten kesäryhmien kokonaiskesto harjoituksineen kaikkineen on 30 t. Ilmoittaudu joko ryhmään 1 (touko-kesäkuu) tai ryhmään 2 (elokuu).        

Viimeksi muokattu03.04.2012