Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-1031 Projektinhallinta, 4 op
Project Management

Vastuuhenkilö

Miia Martinsuo, Rami Sariola

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot

 

 

 
 3 h/vko

 
TETA-1031 2011-01 Tiistai 9 - 12, F ISO SALI

Suoritusvaatimukset

Tentti kurssikirjallisuuden sisällöstä ja hyväksytysti suoritetut harjoitukset.

Osaamistavoitteet

Projektinhallinta-kurssi perehdyttää opiskelijat projektinhallinnan keskeisiin käsitteisiin, toimintatapoihin ja menetelmiin sekä projektipäällikön rooliin ja tehtäviin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat projektinhallinnan peruskäsitteet ja käytännöt ja osaavat soveltaa keskeisimpiä menetelmiä käytännössä. He myös ymmärtävät, millaisia vaatimuksia projektit kohdistavat erityisesti projektipäällikön rooliin ja tehtäviin. Kurssi keskittyy sellaisiin projektien suunnittelun ja ohjauksen tietoihin, menetelmiin ja taitoihin, joita tarvitaan yksittäisten projektien onnistuneessa johtamisessa projektin koko elinkaarella. Kurssin osana käsitellään projektien, projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan keskeiset käsitteet. Kurssilla käydään läpi projektinhallinnan perusmenetelmät projektin laajuuden, aikataulun, resurssien, kustannusten, hankintojen ja riskien hallinnassa. Projektipäällikön roolia tarkastellaan erityisesti projektin organisoinnin ja projektiryhmän johtamisen osalta. Lisäksi kurssilla nostetaan esille projektiliiketoiminnan keskeiset teemat eli projektien myynti ja markkinointi, projektiin liittyvät palvelut ja projektiliiketoiminnan johtamisen kokonaisuus.

Opintojakson arvostelu

Kurssi koostuu kurssikirjallisuuteen perehtymisestä sekä sen ymmärtämistä tukevista luennoista, ryhmäharjoituksista ja tentistä. Kurssin suorittaminen edellyttää, että kaikki harjoitustehtävät ja tentti on suoritettu hyväksytysti. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5. Tentti kattaa noin 65% kokonaisarvosanasta ja harjoitukset noin 35%. Tentti perustuu kirjalliseen kurssimateriaaliin, jota luentojen sisällöt tukevat. Ryhmäharjoitukset perustuvat kirjallisen kurssimateriaalin soveltamiseen käytännön esimerkkiprojektissa ja opiskelijoiden analyysityöhön.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Projektiliiketoiminta   Artto, Martinsuo & Kujala       WSOY Oppimateriaalit2006 tai uudempi painos      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TETA-1010 Teollisuustalouden perusteet Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-1031 Projektinhallinta, 4 op TETA-1030 Projektinhallinta, 3 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-1031 2011-01        

Viimeksi muokattu26.08.2011