Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

TETA-1010 Teollisuustalouden perusteet, 4 op
Basics of Industrial Management

Lisätiedot

Opetukseen osallistuminen vapaaehtoista. Kurssisuoritukseen riittää hyväksytty tentti, johon voi valmistautua ottamalla osaa opetukseen, pienryhmäopetukseen, harjoitustyön, tekemällä kotitehtäviä sekä tvt-tehtäviä tai omaksumalla asiat muutoin (kurssikirjallisuus). Toteutuskertakohtaiset kurssisivut löytyvät Moodlesta.

Vastuuhenkilö

Santeri Repo

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 3 h/vko
 2 h/vko
+3 h/vko
+2 h/vko


 


 


 
TETA-1010 2011-01 Torstai 14 - 17, F ISO SALI
Luennot
Harjoitukset


 


 
 3 h/vko
 2 h/vko
+3 h/vko
+2 h/vko


 
TETA-1010 2011-03 Torstai 14 - 17, F ISO SALI

Opetusmuoto Tunteja Aikaväli Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
80 h/aikaväli
31.05.2012 - 20.06.2012
TETA-1010 2011-04 Torstai 9 - 16, F PIENI SALI 1
Perjantai 9 - 16, F PIENI SALI 1
Tiistai 9 - 16, F PIENI SALI 1
Keskiviikko 9 - 13, F PIENI SALI 1
Tiistai 9 - 16, FC110
Keskiviikko 9 - 16, FC110
Torstai 9 - 16, FC110

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti/kurssikuulustelu. Tentti pohjautuu kurssikirjallisuuteen, luentoihin, harjoituksiin sekä tvt-materiaaliin.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1a) tunnistaa yrityksen toimintaan vaikuttavan sosio-teknisen kokonaisuuden suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen eri osa-alueiden; strategian, johtamisen, henkilöstön, laskentatoimen, markkinoinnin sekä tuotannon perusteita. b) selittää liiketoiminnan taloudelliset toimintaedellytykset c) nimetä yleisimmät yhtiömuodot 2a) käyttää strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen liittyviä työkaluja b) kuvata johtamisen, teknologisten valintojen ja -päämäärien keskeisimpiä malleja 3a) tunnistaa organisaatiorakenteet b) kuvailla henkilöstövoimavarojen tavoitteet ja haasteet 4a) listata yrityksen laskentatoimen käyttötarkoitukset ja b) käyttää yleisimpiä menetelmiä ja -malleja sisäisessä ja ulkoisessa laskentatoimessa c) laatia yksinkertaisen tuloslaskelman ja taseen d) analysoida niitä muutamin tunnusluvuin e) tunnistaa erilaisia kustannuskäsitteitä ja laskea kate- ja tuotekohtaisia kustannuslaskelmia f) suorittaa investointi- ja käyttöpääomalaskelmia 5a) kuvata tuotanto- ja kulutushyödykemarkkinoiden piirteitä b) selittää markkinoinnin kokonaisvaltaisuuden, asiakaskeskeisyyden ja segmentoinnin c) esittää markkinointiparametrien keskeisimmät piirteet 6a) nimetä tuotantostrategiset päätökset, tuotannontekijät ja - tavoitteet sekä keskeiset tuotantomuodot b) määritellä laadun kokonaisvaltaisesti c) nimetä laatuelementtejä sekä d) luokitella laatukustannuksia ja selittää niiden erikoispiirteitä 7a) kuvata toiminnanohjausprosessin sekä sen keskeisimpiä elementtejä b) tunnistaa toiminnanohjausmenetelmiä sekä c) listata toiminnanohjauksen tavoitteita 8a) esittää materiaalin- ja toimitusketjun hallinnan tavoitteita ja menetelmiä b) käyttää yksinkertaisia materiaalinhallinnan menetelmiä 9a) tunnistaa ja kuvata tuotantoprosessit sekä niiden keskeisimmät piirteet

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yrityksen talouden ja laskentatoimen perusteet, liiketoiminnan taloudelliset edellytykset. Keskeisimmät laskentamenetelmät ja tunnusluvut.     
2. Liiketoiminnan muut edellytykset, yritystoiminnan lähtökohdat, sidosryhmät.     
3. Strategian, johtamisen, henkilöstön, tuotannon ja markkinoinnin roolit sekä keskeisimmät teoriat.     

Opintojakson arvostelu

Tentti tai välikokeet. Lisäpisteitä voi saada osallistumalla kurssin harjoituksiin / tvt-ympäristöstä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Teollisuustalous   Uusi-Rauva, E., Haverila, M., Kouri, I. & Miettinen, A.   951-96765-5-4     Uusin painos (viides)      Suomi  
Luentokalvot                Suomi  
Muu verkkomateriaali                Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TETA-1010 Teollisuustalouden perusteet, 4 op TETA-1016 Basics of Industrial Management, 4 op Vastaavuus 1 = 1  
TETA-1010 Teollisuustalouden perusteet, 4 op 2900010 Teollisuustalouden peruskurssi, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TETA-1010 2011-01 Syksy 2011   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 60 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 40 %  
TETA-1010 2011-03 Kevät 2012   Luennot
Harjoitukset
   
Lähiopetus: 60 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 40 %  
TETA-1010 2011-04 Kesä 2012   Luennot
   
Lähiopetus: 60 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 40 %  

Viimeksi muokattu30.03.2012