Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

MIT-5511 Akustiikan mittaukset, 4-7 op
Measurements in Acoustics

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Panu Maijala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Laboratoriotyö
 4 h/vko
 1 h/vko 5 h/per   
MIT-5511 2011-01 Perjantai 8 - 12, SH108
Perjantai 8 - 12, SH108

Suoritusvaatimukset

Tentti ja hyväksytysti suoritetut laboratorioharjoitukset. Valinnaisena myös arvosanaan vaikuttava laajennettu laboratoriotyö.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee akustiikan osa-alueet ja akustiikkaan liittyvät fysikaaliset ilmiöt sekä peruskäsitteistön. Opiskelija ymmärtää äänen olemuksen monipuolisesti sekä teknisten että biotieteiden osalta ja hän osaa tehdä akustiikan perusmittauksia.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ääneen liittyvät fysikaaliset ilmiöt ja peruskäsitteistö.     
2. Kuuloaistin toiminta ja äänen havaitseminen. Psykoakustiikkaa.  Kuulon ominaisuuksien hyödyntäminen tekniikassa, esimerkiksi audiokoodauksessa. Äänenlaatu.  Psykoakustiikan erikoisuuksia, kuuloaistin "huijaaminen". 
3. Sähköakustiikkaa, kaiuttimien ja mikrofonien peruskonstruktiot ja toimintaperiaatteet.  Syventävä luento akustisista antureista.   
4. Kone-, rakennus- ja huoneakustiikkaa.  Laskennallinen akustiikka ja mallintaminen.  Erikoismittalaitteita ja standardeja. 
5. Akustiikan signaalianalyysi.  Uudet kehittyneet analyysimenetelmät.   

Opintojakson arvostelu

Opintojakso on mahdollista suorittaa suppeana (4 op) tai laajennettuna (7 op). Suppeaan suoritukseen riittää kirjallinen tentti sekä hyväksytysti suoritettu, ohjattu laboratoriotyö. Tällöin arvosana on tentin arvosana asteikolla 1...5. Lisäksi on mahdollista suorittaa laajennettu harjoitustyö, joka arvostellaan asteikolla 1...5 ja tulos voi vaikuttaa korottavasti kurssin arvosanaan.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Akustiikan mittaukset   P. Maijala       Tekeillä, kurssia varten tilataan väliversio painotalosta (~10e).      Suomi  
Kirja   Akustinen mittaustekniikka   T. Lahti   951-22-2901-3     TKK, Akust.lab., raportti 38, yhteistilauksella.      Suomi  
Kirja   The Science of Sound   T.D. Rossing   0-201-15727-6     2nd tai 3rd ed., Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1990      Englanti  
Luentokalvot   Akustiikan mittaukset   P. Maijala       http://butler.cc.tut.fi/~pantse/akumittis/      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MIT-5511 Akustiikan mittaukset, 4-7 op ASE-7450 Akustiikan perusteet, 4 op +
ASE-7460 Akustiikan mittaukset, 4 op
 
MIT-5511 Akustiikan mittaukset, 4-7 op MIT-5510 Akustiikan mittaukset, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MIT-5511 2011-01   Luennot
Harjoitukset
Laboratoriotyöt
Muu lähiopetus
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu23.02.2011