Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

MIT-4031 Mikroanturit, 6 op
Microsensors

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Jukka Lekkala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Laboratoriotyö
Seminaari
 2 h/vko
 2 h/vko
 3 h/per

+2 h/vko
+1 h/vko
+3 h/per
 1 h/vko
 
 
 
MIT-4031 2011-01 Torstai 9 - 11, Se211
Torstai 8 - 10, SE211
Torstai 8 - 10, S2

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, laboratoriotyöt, seminaariesitelmä/seminaarityö ja tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mikroantureiden fysikaaliset toimintaperiaatteet. Hän osaa luokitella mikroanturit ja esittää ne johdonmukaisella tavalla energiamuuntimina. Hän tuntee useita mikroanturien valmistusmenetelmiä ja -prosesseja. Opiskelija kykenee antamaan esimerkkejä erilaisista mikroanturirakenteista ja ymmärtämään ja analysoimaan niiden kanssa käytettyjä mittauskytkentöjä ja -vahvistimia. Opiskelija osaa mallintaa ja simuloida yksinkertaisten mikroantureiden toimintaa. Hän ymmärtää mallinnuksen rajoitteet. Opiskelija osaa luetella esimerkkejä erilaisista mikroantureista ja niiden sovellusalueista. Opiskelija ymmärtää mikroanturien kotelointiin liittyvät termit ja osaa analysoida erilaisten kotelointitapojen ominaisuuuksia.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Anturien periaatteet ja jaottelu, signaalien jako energiatyypin mukaan, integroidut anturit, mikroanturien suunnitteluperiaatteet   Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt kiinteissä materiaaleissa, kohinan synty ja kohinatyypit   Mallinnusohjelmat (esim. Comsol Multiphysics)  
2. Anturimateriaalit ja valmistusteknologiat, ohut- ja paksokalvotekniikat, piin prosessointitekniikat, fotolitografian periaatteet, piin mikromekaniikka, anturien kotelointi.   Piin kiderakenne ja ominaisuudet, prosessointilaitteiden periaatteet, mikroelektroniikan komponentit (diodi, transistori, FET)    
3. Lämpötila-anturit, Seebeck'in ilmiö metalleissa ja puolijohteissa, termistorit, diodi ja transistori lämpötila-anturina. Säteilyanturit, valovastus, fotodiodi, pyrosähköiset anturit. Paineanturit, pietsoresistiivinen kalvoanturi, kapasitiivinen ja resonanssianturi.   Säteilyn ja materiaalin vuorovaikutus    
4. Inertia-anturit, kiihtyvyysanturi, gyro. Virtausanturit. Magneettikentän anturit, Hall-anturi, magnetoresistiiviset anturit. Kemialliset anturit, ioniselektiiviset anturit, kaasuanturit.   Mikrofluidistiikka    
5. Anturien kotelointi ja pakkaaminen. Mikroanturien sovelluksia. Esimerkkejä kaupallisista antureista.   Mikroelektroniikan pakkausmenetelmät    

Opintojakson arvostelu

Kurssin arvosana määräytyy tentin perusteella. Hallittuaan ydinaineksen hyvin on opiskelijalla mahdollisuus läpäistä kurssi arvosanalla 3. Kurssin arvosana määräytyy tentin perusteella. Hallittuaan ydinaineksen hyvin on opiskelijalla mahdollisuus läpäistä kurssi arvosanalla 3. Arvosanan 4 tai 5 saavuttaakseen opiskelijan on osattava myös täydentävän tietämyksen sarakkeen asioita. Jos ydinaineksessa on vähäisiä puutteita, on opiskelijalla mahdollisuus arvosanaan 1 tai 2 riippuen puutteiden määrästä. Harjoituksissa osoitettu aktiivisuus antaa mahdollisuuden lisäpisteisiin tenttiarvostelussa tai arvosanan korotukseen. Jos ydinaineksen hallinnassa on huomattavia puutteita, ei opiskelija läpäise kurssia.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Microsensors - Principles and Applications   Julian W. Gardner   0 471 94135 2          Englanti  
Luentokalvot   Microsensors   Jukka Lekkala       PDF-dokumenttina opintojakson verkkosivuilla      Englanti  
Luentokalvot   Microsensors lecture slides   Jukka Lekkala            Englanti  
Opintomoniste   Mikroanturit 2002   Jouko Halttunen       PDF-dokumenttina oppijakson verkkosivuilla      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MIT-4010 Anturifysiikka Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MIT-4031 Mikroanturit, 6 op MIT-4030 Mikroanturit, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MIT-4031 2011-01 Anturitekniikan syventävä opintojakso, jossa perehdytään mikroantureihin, niiden valmistukseen, toimintaperiaatteisiin ja sovellutuksiin.        

Viimeksi muokattu12.10.2011