Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

MIT-3051 Mittausten informaatiosisältö, 5 op
Information Content in Measurements

Vastuuhenkilö

Kimmo Konkarikoski

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko


 
MIT-3051 2011-01 Tiistai 8 - 10, SH108

Suoritusvaatimukset

Harjoitustyö, seminaariesitys ja tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä ja analysoida mittausinformaatiota. Hän osaa käsitellä mittausten optimointiin, laatuun ja luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Matemaattinen informaatioteoria, entropia, kanavakapasiteetti  Semanttinen ja pragmaattinen informaatioteoria   
2. Mittausten esikäsittely, mittausvirheiden korjaus     
3. Epävarmuus ja päätöksenteko     
4. Mittausten laatu, luotettavuus ja testaus     
5. Mittausten optimointi     

Opintojakson arvostelu

Tentti ja seminaariesitykset. Hyväksytysti suoritetut tietokoneharjoitukset otetaan huomioon tenttipisteytyksessä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Mittaussignaalien käsittely   Aumala, Ihalainen, Jokinen, Kortelainen       3. uudistettu painos, Pressus Oy 1998      Suomi  
Luentokalvot     Kimmo Konkarikoski, Heikki Jokinen, Pekka Kumpulainen, Jyri Mustajoki            Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MIT-3051 2011-01   Luennot
Seminaarityöt
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu23.02.2011