Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

MIT-3030 Mittausdatan analyysi 2, 5 op
Analysis of Measurement Data 2

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Risto Ritala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 


 
 3 h/per
 2 h/per


 
MIT-3030 2011-01 Torstai 9 - 12, SH306

Suoritusvaatimukset

Tentti ja projektityö.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Syventää data-analyysin ymmärrystä todennäköisyyslaskennan ja stokastisten prosessien lähestymistavoilla.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Bayes-statistiikka mittausinformaatioteoriassa.     
2. Maximum likelihood -estimointi.     
3. Dynaamisten yksi- ja kaksimuuttujasysteemien kuvaaminen yhteisjakautumina.     
4. Aikasarjamallit ja niiden liityntä yhteisjakautumiin.  Jakautumafunktioiden dynaamiset mallit ja aikasarjamallit.  Fokker-Planck -yhtälö jatkuvan ajan ja jatkuvan tilan malleissa. Markov-ketjut diskreetin ajan ja diskreetin tilan malleissa. 
5.   Mallin dynaaminen validointi.   

Opintojakson arvostelu

Tentti muodostaa 50% arvosanasta ja harjoitustyö 50%.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot   Mittausdatan analyysi 2   Risto Ritala            Englanti  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MIT-3030 2011-01 Data-analyysiä ja estimointia syventävästi   Luennot
Harjoitukset
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu23.02.2011