Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ACI-21110 Panosprosessien automaatio, 4 op
Batch Process Control

Lisätiedot

Luennoidaan viimeisen kerran lukuvuonna 2012-13.
Ei luennoida lukuvuonna 2011-2012

Vastuuhenkilö

Outi Laitinen

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyö. Lopullisesta arvosanasta puolet määräytyy tentin ja puolet harjoitustyön arvosanan perusteella.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Luennot pidetään perinteisenä luento-opetuksena. Harjoitustyö tehdään 2-hengen ryhmissä osittain ohjattuna laboratorioharjoituksena ja osittain itsenäisenä ryhmätyöskentelynä. Itsenäisen työskentelyn aikana apua saa pyydettäessä kurssin opetushenkilökunnalta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskeija ymmärtää ja osaa soveltaa panosautomaation suunnittelussa kurssilla esiteltyjä panosautomaatioon liittyviä malleja sekä laatia yksinkertaisia reseptejä panosten ja tuotteiden valmistukseen. Hän myös ymmärtää perusperiaatteet panosprosessien ohjauksesta, tuotantosuunnitelmien sisällöistä sekä tuotantoinformaation hallinnasta. Arvosanaan 1 riittää käytännössä ensimmäisen virkkeen toteutuminen sekä jokin toisessa virkkeessä esitetyistä kohdista. Muutoin kuvaus vastaa n. arvosanaa 3.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Panosprosessien prosessimalli ja laitteistomalli.  Miten malleja muodostetaan ja miten niitä voidaan hyödyntää suunnittelussa.   
2. Valmistussekvenssimalli ja reseptit.  Miten sekvenssimallit muodostetaan ja miten niitä hyödynnetään reseptien suunnittelussa. Mitä muita tapoja on laatia reseptejä. PFC-kuvausmenetelmä.   
3. Tuotantosuunnitelmat, panosprosessien ohjaus ja tuotantoinformaation hallinta. Resurssien jakaminen, tilat ja moodit sekä poikkeustilanteet.  Esimerkkejä tuotannonohjaukseen ym. liittyvistä ratkaisuista.   
4. Alan standardit, uudet järjestelmät ja järjestelmäkonseptit.  Standardien rooli alan työkaluissa ja työkalusuunnittelussa. Esimerkkejä teollisuudesta (käyttöä ja suunnittelua).   

Opintojakson arvostelu

Sekä tentti että harjoitustuö arvostellaan asteikolla 0-5. Kummastakin on saatava vähintään arvosana 1. Lopullinen arvosana määräytyy näiden kahden arvosanan perusteella: (tentin_arvosana + htyön_arvosana)/2. Lisäpisteitä tenttiin (max. 3 pistettä) saa tekemällä ansiokkaasti moodle-ympäristössä olevia viikkotehtäviä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Muu verkkomateriaali   Harjoitustyöohjeet, viikkokokeet, luentokalvot   Seppo Kuikka, Outi Laitinen            Suomi  
Opintomoniste   Panosprosessien automaatio   Seppo Kuikka, Outi Laitinen            Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ACI-10020 Automaation dokumentointi Suositeltava    
ASE-2170 Automaatiojärjestelmät ja -suunnittelu Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ACI-21110 Panosprosessien automaatio, 4 op 7605500 Panosprosessien automaatio, 2 ov  

Viimeksi muokattu08.06.2011