Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ACI-20090 Mallinnus ja simulointi, 5 op
Computer Simulation Techniques

Lisätiedot

Suositellaan suoritettavaksi vuosikurssilla II

Vastuuhenkilö

Matti Vilkko

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/vko
 8 h/per
+2 h/vko
+8 h/per


 
ACI-20090 2011-01 Maanantai 12 - 14, SE203
Maanantai 11 - 13, SD302

Suoritusvaatimukset

Kirjallinen tentti

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa luoda simulaattorimallin dynaamiselle järjestelmälle. Opiskelija tuntee mallinnusprosessin vaiheet ja osaa resurssoida mallinnusprojektin ja laatia aikataulun. Opiskelija osaa simuloida dynaamista järjestelmää.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mallinnuksen perusteet.      
2. Fysikaaliset mallit, - mallinnuksen vaiheet.   Sähköisten, mekanisten ja virtausjärjestelmien perusyhtälöitä  Bond-graafit 
3. Identifioinnin perusteet, - transienttivaste, - taajuusvaste, - Fourier-analyysi, - spektri-analyysi.  Periodogrammi, Welchin menetelmä, ikkunointi-funktio (Blackman-Tukey)  Hamming-ikkuna 
4. Simulointi, - lohkokaaviot, - osajärjestelmien yhdistäminen. Numeeristen menetelmien perusteet, - algoritmin valinta, - algoritmin stabiilisuus, - askelpituuden valinta. Jäykät diffisyhtälöt.  Algebrallinen silmukka Lokaalit virhearviot Muuttuva askelpituus  Runge-Kutta, Adams 
5. Mallin validointi, - luotettavuus, - residuaalianalyysi, - mallien käyttöalueet.     

Opintojakson arvostelu

3/5 - tuntee malinnusprosessin vaiheet - osaa jakaa mallinnettavan kohteen yksikköprosesseihin - osaa soveltaa fysiikan periaatteita mallinnuksessa - osaa muuttaa differentiaaliyhtälön tilaesitykseksi - osaa laatia Simulink -mallin - tuntee ei-parametrisen mallinnuksen perusteet.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Modeling of Dynamic Systems   Ljung, Glad       ISBN: 0135970970      Englanti  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi, 5 op 76450 Mallinnus ja simulointi, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ACI-20090 2011-01   Luennot
Harjoitukset
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu23.02.2011