Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-5202 Palvelupohjaiset järjestelmät, 5 op
Service-oriented Systems

Lisätiedot

Opintojakso on harjoitustyöpainotteinen ja painottaa tekemällä oppimista. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus harjoitustöiden välinäyttöön ja he voivat kurssin aikana keskustella harjoitustyöstä harjoistustyöassistenttien kanssa.

Vastuuhenkilö

Anna Ruokonen, Tarja Systä

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
 4 h/vko
 4 h/per
 3 h/vko
+4 h/vko
+4 h/per
+3 h/vko   
OHJ-5202 2011-01 Keskiviikko 15 - 16, TB223
Tiistai 12 - 14, TB111
Tiistai 12 - 14, TB223

Suoritusvaatimukset

Harjoitustyöt ja tentti
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan tulee tuntea ja osata selittää palveluorientoituneen arkkitehtuurin perusperiaatteet, ominaisuudet ja käyttötarkoitukset. Lisäksi opiskelijan tulee olla perehtynyt Web-palvelujärjestelmien toteutustekniikoihin sekä kyetä suunnittelemaan ja toteuttamaan Web-palveluja, asiakassovelluksia sekä palveluorkestraatioita. Opiskelijan tulee myös pystyä selittämään ReST-arkkitehtuurityylin perusteet. Lisäksi opiskelijan tulee tuntea ja osata selittää pilvilaskennan perusperiaatteet ja ominaisuudet sekä olla perehtynyt pilvilaskennan toteutustekniikoihin. Opintojakson käytyään opiskelijalla tulee olla valmiudet hankkimaan itse lisätietoa alan kirjallisuudesta ja muista lähteistä.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Palveluorientoitunut arkkitehtuuri ja Web-palvelut: palveluiden ja asiakassovellusten suunnittelusta, standardit ja teknologiat, palveluiden ja asiakassovellusten toteutuksesta. ReST-arkkitehtuurityylin perusteet   legacy-järjestelmät ja niiden käyttö Web-palveluina, ReST-arkkitehtuurityylin käyttö, WS-I   Vaihtoehtoisia ja täydentäviä näkemyksiä Web-palveluihin ja niiden toteutusperiaatteisiin 
2. Palveluiden yhdistäminen, koostaminen ja prosessit: palveluorkestraatiot ja -koreografiat, perusteet BPMN- ja BPEL-kielistä  BPMN- ja BPEL-kielten kattavampi tuntemus, vaihtoehtoiset tavat ja kielet prosessien mallintamiseksi, prosessimallien muuntaminen orkestraatiokuvauksiksi   
3. Turvallinen viestinvälitys verkossa, WS-Security ja erityisesti XML Encryption ja XML Signature -kielet, turvallinen viestinvälitys Web-palvelukonseptissa  Digitaalisten allekirjoitusten validointi    
4. Pilvilaskennan perusperiaatteet ja ominaisuudet, yleiskuva tarjolla olevasta työkalutuesta ja toteutustekniikoista  Syvempi tuntemus ja perehtyneisyys valittuun työkalutukeen, pilvilaskennan edut ja haasteet  Käytännön pilvilaskentasovellukset 

Opintojakson arvostelu

Arvosana määräytyy harjoitustöiden ja tentin perusteella.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Opintomoniste   Palvelupohjaiset järjestelmät   Tarja Systä       Luentokalvot ovat englanniksi, mutta lisä- ja selittävä materiaali suomeksi      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MATHM-47150 Rakenteiset dokumentit Suositeltava    
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi Pakollinen    
OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet Suositeltava    
OHJ-5101 Web-ohjelmointi Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-5202 Palvelupohjaiset järjestelmät, 5 op OHJ-5201 Web-palveluiden toteutustekniikat, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-5202 2011-01 Palvelupohjaiset järjestelmät (korvaa aiemman kurssin OHJ-5201 Web-palveluiden toteutustekniikat)        

Viimeksi muokattu21.02.2012