Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-3321 Tietokantojen suunnittelu, 6 op
Database Design

Lisätiedot

Kurssin WWW-sivu: http://www.cs.tut.fi/~tikasu/

Vastuuhenkilö

Jari Peltonen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt 
 35 h/per
 3 h/vko

+8 h/per

 50 h/per  
OHJ-3321 2011-01 Maanantai 14 - 17, TB219
Tiistai 12 - 14, TB111
Maanantai 14 - 17, TB111

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, harjoitustyö, vierailuluennot ja tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää rutiininomaisesti relaatiotietokannan hallintajärjestelmää sekä osaa suunnitella ja toteuttaa alusta loppuun suorituskykyisen, turvallisen ja ei-triviaalin relaatiotietokannan käyttäen kurssilla opetettua prosessia. Hän osaa myös käyttää relaatiotietokantaa sekä ohjelmallisesti että SQL-kielellä rutiininomaisesti. Opiskelija myös tietää mitä liittyy sellaisten järjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon, missä olennaisena osana on tietokanta sekä osaa käyttää tätä tietoa vaihtoehtojen harkinnan ja lisätietojen hankinnan tukena.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Perinteisen tapahtumankäsittely-tyyppisen relaatiotietokannan suunnittelu ja toteutus  Muiden tietomallien ja/tai käyttöterkoitusten mukaisten tietokantojen suunnittelu ja toteutus  TKHJ:n toteuttaminen 
2. Suunnitteluprosessi, suunnittelun laatu, suunnittelun vaikutus tietokannan turvallisuuteen, suorituskykyyn, jne.  Tietokantoihin liittyvät erityisalueet, kuten keskusmuistikannat, paikkatietokannat, multimediatietokannat, aikatietokannat, jne.  Erilaisten kaupallisten TKHJ:ien erityisominaisuudet 
3. Tietokantaympäristön sekä eri tietomallien, tietokantojen sovellusalueiden, ym. vaikutusten ymmärtäminen tietokannan suunnittelussa  Erityyppiset tietokantajärjestelmät ja järjestelmien toteutustavat, hajautetut tietokantajärjestelmät, jne.  Järjestelmien järjestelmät, järjestelmäintegraatio 
4. Relaatiotietokannan käsittely ohjelmallisesti, tietokantajärjestelmien arkkitehtuurit  Tietokantajärjestelmän toteuttaminen  Erittäin suurten ja superhajautettujen (esim. pilvet) järjestelmien suunnittelun erityistarpeet 
5. Tietokantatapahtuman käsitteen syvempi ymmärtäminen (samanaikaisuuden ja toipumisen yhteydessä) Tietokannan hallinta, suorituskyky, toipuminen, turvallisuus, jne.  TKHJ:n pystyttäminen ja hallinta Tietokantajärjestelmän suorituskykyyn, saatavuuteen, turvallisuuteen, ym. vaikuttaminen kokonaisuutena.   

Opintojakson arvostelu

Arvosana määräytyy harjoitusten, harjoitustöiden ja tentin perusteella. Ydinaineksen hyvällä hallinnalla voi saada hyvä/kiitettävän arvosanan, mutta tentti voi sisältää kysymyksiä myös täydentävästä aineksesta. Harjoitustyöt ja tentti ovat ongelmalähtöisiä ja niissä pyritään mittaamaan asioiden ymmärtämistä, ei pelkkää ulkoa oppimista.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö Pakollinen    
OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Pakollinen    
OHJ-3301 Johdatus tietokantoihin Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-3321 Tietokantojen suunnittelu, 6 op OHJ-3320 Tietokantojen suunnittelu, 3 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-3321 2011-01   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu02.02.2011