Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-3301 Johdatus tietokantoihin, 4 op
Introduction to Databases

Lisätiedot

http://www.cs.tut.fi/~johtika/

Vastuuhenkilö

Jari Peltonen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Verkkotyöskentely   
 3 h/vko
 3 h/vko
 6 h/vko 
OHJ-3301 2011-01 Maanantai 14 - 17, TB103
Tiistai 12 - 14, TB103

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tentti
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla erityyppiset tietomallit ja tietokantajärjestelmät. Hän myös tietää relaatiotietokantojen ja tietokannanhallintajärjestelmien vastuut, hyödyt, haitat ja yleiset toimintaperiaatteet, sekä osaa käyttää tätä tietoa tietoa hyväksi päätöksenteossa. Lisäksi hän pystyy kurssin suoritettuaan syventämään tietokantoihin liittyvää tietämystään ja liittämään oppimansa kurssilla muodostuneeseen käsitykseen, sekä keskustelemaan tietokanta-alan ammattilaisen kanssa käyttäen alan terminologiaa. Opintojakson jälkeen opiskelilja osaa myös käyttää relaatiotietokannan hallintajärjestelmää, luoda valmiiksi kuvatun tietokannan, tehdä ei-triviaaleja tietokantahakuja SQL-kieltä käyttäen, sekä käyttää relaatiotietokantaa ohjelmallisesti.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Käsitteet, kuten tietokanta, tietokannanhallintajärjestelmä, tietokantajärjestelmä, tietokantatapahtuma ja tietomalli pitää ymmärtää.  Tietokantatapahtuman käsitteen syvempi ymmärtäminen  TKHJ:n pystyttäminen ja hallinta 
2. Eri tietomallit, relaatiomalli, relaatiotietokantojen perusteet, tietokannan hallintajärjestelmän vastuut, hyödyt, haitat, yleiset toimintaperiaatteet  Erityyppiset tietokantajärjestelmät, tietomallit, tietokantojen sovellusalueet ja järjestelmien toteutustavat, kuten oliotietokannat, OLTP-järjestelmät, tietovarastot, hajautetut tietokantajärjestelmät, jne.  Tietokantoihin liittyvät erityisalueet, kuten keskusmuistitietokannat, paikkatietokannat, multimediatietokannat, jne. 
3. Tietokannan luonti, tiedon haku ja relaatiotietokannan käsittely SQL-kielellä  Triviaalin tapahtumankäsittelytyyppisen relaatiotietokannan suunnittelu ja toteutus  Realistisen, muiden tietomallien tai muiden käyttötarkoitusten mukaisten tietokantojen suunnittelu ja toteutus 
4. Relaatiotietokannan käsittely ohjelmallisesti  Tietokantajärjestelmien arkkitehtuurit  Tietokantajärjestelmän toteuttaminen 
5. Käyttöoikeudet ja indeksit SQL:n tasolla  Tietokannan turvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyvät asiat.  Tietokantajärjestelmän turvallisuus ja suorituskyky kokonaisuutena 

Opintojakson arvostelu

Arvosana määräytyy tentin ja harjoitusten perusteella. Harjoitukset on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiä. Ydinaineksen hyvällä hallinnalla voi saada hyvän/kiitettävän arvosanan, mutta tentti sisältää kysymyksiä myös täydentävästä aineksesta. Tentillä pyritään mittaamaan asioiden ymmärtämistä, ei pelkkää ulkoa oppimista.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet Pakollinen   1
OHJ-1020 Tietotekniikan perusteet ja varusohjelmat Pakollinen   1
OHJ-1100 Ohjelmointi I Suositeltava    

1 . OHJ-1010 ja OHJ-1020 ovat vaihtoehtoisia

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-3301 Johdatus tietokantoihin, 4 op OHJ-3300 Johdatus tietokantoihin, 3 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-3301 2011-01       Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu18.04.2012