Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö, 5 op
Utilization of Data Structures

Lisätiedot

Kurssin kotisivu: http://www.cs.tut.fi/~tiraka/

Vastuuhenkilö

Terhi Kilamo

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
Verkkotyöskentely
 2 h/vko
 2 h/vko
 35 h/per
 1 h/per
+2 h/vko
+2 h/vko
+35 h/per
+1 h/per
 
 
 
OHJ-2010 2011-01 Perjantai 14 - 16, TB104
Tiistai 8 - 10, TB103

Suoritusvaatimukset

Harjoitustyöt, tentti, tietokoneharjoitus.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa nimetä yleisimmin käytetyt järjestelyalgoritmit sekä toteuttaa ne ohjelmointikielellä. Opiskelija tunnistaa perustietorakenteet ja yleisimmät niiden käsittelyyn tarvittavat algoritmit. Opiskelija osaa selittää, mihin asymptoottisen suorituskyvyn analyysi perustuu sekä osaa arvioida yksinkertaisten ohjelmien ajan- ja muistinkäyttöä. Lisäksi opiskelija osaa selittää ohjelmointikielten kirjastojen käyttämisen edut ja rajoitteet ottaen huomioon myös kielten väliset erot. Kurssilla esimerkkikirjastona on C++:n standardikirjasto, jota opiskelija osaa käyttää ohjelmien toteuttamiseen. Käytön lisäksi opiskelija osaa vertailla standardikirjaston säiliöiden tehokkuutta ja soveltuvuutta ohjelmassa käytettäväksi.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Asymptoottisen tehokkuuden käsitteen ja kertaluokkamerkintöjen ymmärtäminen  Hajoita- ja hallitse -tyyppisten algoritmien logaritmisen suoritusajan ymmärtäminen  Vaikeammat suoritusaikalaskut 
2. Tärkeimmät järjestämisalgoritmit, neliöllisten ja O(n log n)- järjestämisalgoritmien välinen ero  Yksittäiset algoritmit   
3. Listat, hajautustaulu, binäärihakupuu  Puna-musta puu, muut puurakenteet  Harvinaisemmat tietorakenteet 
4. kirjastojen tietorakenne- ja algoritmitoteutukset: sopivan tietorakenteen valinta ja käyttö C++:n standardikirjasto  Algoritmien käyttö, iteraattorikategoriat, säiliösovittimet  Standardikirjasto ja omat tietotyypit 
5. Graafin esitystapa ja graafialgoritmien keskeiset periaatteet  Leveyssuunnattu haku, syvyyssuunnattu haku, Dijkstran algoritmi  Muut algoritmit 

Opintojakson arvostelu

Kurssin arvosana muotoutuu opiskelijan ohjelmointiharjoitustyö- ja tenttimenestyksen perusteella. Läpipääsyyn vaaditaan vähintään 15 tenttipistettä sekä 18 pistettä yhteensä harjoitustöistä ja tentistä. Maksimi kokonaispistemäärä on 36. Lisäksi kurssilla odotetaan opiskelijoiden suorittavan riittävä määrä tietorakenne- ja algoritmiharjoituksia Trakla-järjestelmässä pakollisena osasuorituksena. Trakla-suoritus arvostellaan hyväksytty/hylätty eikä sillä ole muuta suoraa vaikutusta kurssin arvosanaan. Aktiivinen osallistuminen kurssin harjoituksiin korottaa hyväksyttyä kurssiarvosanaa yhdellä. Hylättyä arvosanaa ei voi aktiivisella osallistumisella korottaa.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Introduction to Algorithms, Second Edition   Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford Stein   0-262-03293-7          Englanti  
Kirja   Tietorakenteiden käyttö/ Utilization of Data Structures   Minna Ruuska/Terhi Kilamo (toimittanut)   ISBN 1 84479 360 5     Juvenes-kirjakauppa      Englanti  
Opintomoniste   Tietorakenteiden käyttö   Minna Ruuska       TiTe-kilta      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
OHJ-1150 Ohjelmointi II Pakollinen   1
OHJ-1160 Laaja ohjelmointi 2 Pakollinen   1
MAT-21161 Algoritmimatematiikka Pakollinen    

1 . Joko OHJ-1150 tai OHJ-1160 tulee olla suoritettuna

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö, 5 op 8100300 Tietorakenteiden käyttö, 3 ov  
OHJ-2150 Algoritmien analyysi, 4 op +
OHJ-2200 Tietorakenteiden suunnittelu ja toteutus, 5 op +
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö, 5 op
8100310 Tietorakenteet ja algoritmit, 5 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-2010 2011-01   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu08.02.2011