Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet, 4 op
Computer Literacy

Lisätiedot

Opintojakso luennoidaan viimeistä kertaa lukuvuonna 2012-2013. Opintojakson voi korvata opintojaksolla OHJ-1020.

Vastuuhenkilö

Jyke Jokinen, Jari Salo

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 4 h/vko
 2 h/vko


 


 


 


 
OHJ-1010 2011-01 Maanantai 12 - 14, F ISO SALI
Keskiviikko 9 - 14, F ISO SALI
Keskiviikko 10 - 15, K1705
Torstai 9 - 14, F ISO SALI
Torstai 10 - 15, K1705
Perjantai 9 - 11, F ISO SALI
Perjantai 9 - 11, K1705
Luennot
Harjoitukset


 


 
 5 h/vko
 2 h/vko


 


 
OHJ-1010 2011-02 Keskiviikko 12 - 16, TC103
Tiistai 14 - 16, TB220
Maanantai 14 - 16, TC103
Tiistai 14 - 16, TB214

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät, harjoitustyö ja tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Käytännön taitojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee TTY:n opiskelijoiden käytössä olevat tärkeimmät ohjelmistot ja tietokonejärjestelmät sekä pystyy itsenäisesti omaksumaan järjestelmien sujuvan käytön. Tiedollinen tavoite on, että opiskelija osaa opintojakson jälkeen tietotekniikan perustermistöä, tiedostaa tietotekniikan roolin yhteiskunnassa ja antaa esimerkkejä siitä, mihin tietotekniikkaa voidaan soveltaa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. TTY:n järjestelmät (POP, Windows, Unix) ja niihin kirjautuminen. TTY:n järjestelmien käyttöperiaatteet.  Järjestelmien tehokas käyttö opiskelun tukena. Tunnistautumisen merkitys.  Yksittäisten ohjelmistojen (esim. Word, Excel) toimintojen käytön opettelu. 
2. Tietokoneen perusrakenne. Bittimuotoisen tiedon tallennuksen periaate.  Konekielisen ohjelman toimintaperiaate. Erimuotoisten tietojen tallennustavat.  Oheislaitteiden vaikutus koneen suorituskykyyn. Yksityiskohtaiset tiedot tietokoneen komponenteista. 
3. Käyttöjärjestelmän merkitys ja perustehtävät. Internet-verkon perusrakenne.  Käyttöjärjestelmien eroavuuksia. Tietoliikenneprotokollat ja tiedonsiirron perusteet.  Koneen verkkoyhteyksien konfigurointiin liittyvät asiat. 
4. Ohjelmiston elinkaaren käsite. Algoritmien ja ohjelmien yhteys.  Ohjelmiston elinkaaren vaiheet ja niiden painotukset. Ohjelmointikielten tarve algoritmien toteutukseen.  Tulkattavat, käännettävät ohjelmointikielet. Käytettävyyden merkitys ohjelmistoprojektissa. 
5. Käsitys tietotekniikan roolista yhteiskunnassa. Tietoturvanäkökohtien merkitys tiedon siirrossa ja käsittelyssa sekä yleensä jokapäiväisessä tietokoneen käytössä.  Tietotekniikan ja tietoturvanäkökohtien yhtymäkohdat omaan toimintaan. Tietoturvan perussovellukset.  Uutis- ja resurssilähteita tietoturvaan ja tietotekniikkaan liittyvien uutisten itsenäiseen seurantaan. 

Opintojakson arvostelu

Ydinaineksen hyvällä hallinnalla voi yltää arvosanaan hyvä, kiitettävä arvosana vaatii myös täydentävän aineksen hallintaa. Tentillä pyritään mittaamaan asioiden ymmärtämistä, ei pelkkää ulkoaoppimista. Arvosana määräytyy tentin perusteella. Bonustehtävillä voi korottaa arvosanaa. Kaikki harjoitukset on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Tietotekniikka   J.Glenn Brookshear   951-826-218-7          Suomi  
Muu verkkomateriaali   TTY:n intranet, tietokoneympäristön ohjeet   TTY            Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet, 4 op 8100000 Tietotekniikan perusteet, 2 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
OHJ-1010 2011-01        
OHJ-1010 2011-02        

Viimeksi muokattu19.06.2012