Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

MAT-33311 Tilastomatematiikka 1, 4 op
Statistics 1

Vastuuhenkilö

Keijo Ruohonen, Robert Piche, Simo Ali-Löytty

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 


 
 4 h/vko
 2 h/vko


 
MAT-33311 2011-01 Maanantai 12 - 14, TB103
Keskiviikko 12 - 14, TB103

Suoritusvaatimukset

Läpäisty kirjallinen tentti ja ilmoitettu määrä laskuharjoituksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tavallisimmat normaalijakaumaan perustuvat estimoinnit, luottamusvälit ja tilastolliset testit. Opiskelija osaa myös tavalliset parametrittomat tilastolliset testit. Opiskelija tunnistaa tilanteet, joissa kyseisiä estimointeja, luottamusvälejä ja testejä voidaan soveltaa ja pystyy toteuttamaan ne sekä tulkitsemaan, analysoimaan ja selittämään omat ja muiden saamat tulokset.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Deskriptiivistä statistiikkaa. Normaalijakaumaan ja siitä johdettuihin jakaumiin perustuvat estimoinnit, piste-estimointi ja väliestimointi (luottamusvälit).  Otoskoon määrääminen haluttuun tulokseen pääsemiseksi. Ennuste- ja toleranssivälit. Suurimman uskottavuuden estimointi.   
2. Normaalijakaumaan ja siitä johdettuihin jakaumiin perustuvat tilastolliset testit.     
3. Khii-toiseen-jakaumaan perustuvat testit (kontingenssitaulut). Tavalliset parametrittomat testit. Järjestyskorrelaatio.     

Opintojakson arvostelu

Arvosana määräytyy harjoitusten ja tentin perusteella. Läpipääsyyn vaaditaan hyväksytysti suoritettu tentti. Hyväksymisraja tentissä on maksimista puolet tai alempi. Tentissä saatuja, hyväksymisrajan ylittäneitä pisteitä voi parantaa harjoituksissa aktiivisesta osallistumisesta etukäteen saaduilla pisteillä eri taulukon mukaan. Ydinaineksen hallitseminen hyvin riittää opintojakson läpäisemiseen arvosanalla 3. Arvosanan 4 saavuttamiseksi on osattava myös täydentävän tietämyksen asioita. Arvosanaa 5 varten on osattava täydentävän tietämyksen asioita hyvin.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Muu verkkomateriaali   Kotisivu   Keijo Ruohonen            Suomi  
Opintomoniste   Tilastomatematiikka   Keijo Ruohonen            Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-33311 Tilastomatematiikka 1, 4 op MAT-33310 Tilastomatematiikka, 3-6 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MAT-33311 2011-01 Tilastomatematiikka 1:n luennot.       Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu16.03.2012