Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

MEC-2410 Materiaalien mekaniikka, 5 op
Mechanics of Materials

Vastuuhenkilö

Reijo Kouhia, Sami Pajunen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 3 h/vko
 2 h/vko
+3 h/vko
+2 h/vko


 
MEC-2410 2011-01 Tiistai 12 - 15, S4

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset ja harjoitustyöt. Kaksi välikoetta tai kirjallinen tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Luennot ja niihin liittyvät harjoitukset ja henkilökohtaiset harjoitustyöt. Kurssikirja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää materiaalien lujuuteen ja jäykkyyteen vaikuttavat tekijät ja omaa hyvät valmiudet soveltaa lujuusopin teoriaa erilaisten materiaalien lujuustekniseen suunnitteluun.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Jännitys- ja muodonmuutostilan yleinen käsittely. Pääjännitysten määritys ominaisarvo-ongelman avulla.     
2. Erilaisia materiaalimalleja. Lineaarisesti kimmoisen materiaalin yleiset konstitutiiviset yhtälöt. Kimmoenergian käsite.  Työ- ja energialauseita sekä niiden sovelluksia. Epälineaarisesti kimmoinen materiaali.   
3. Plastisuusteorian perusteita. Vertailujännitykset ja myötöehdot. Hauraan materiaalin murtoehdot. Virumisteorian perusteita.     
4. Murtumismekaniikan perusteet. Vaurioteorian perusteita.     

Opintojakson arvostelu

Arvosana muodostuu välikokeiden tai tentin pisteistä sekä laskuharjoituksista annettavista lisäpisteistä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Materiaalien mekaniikka   Tapio Salmi, Simo Virtanen   978-952-9835-     1.painos, saatavilla      Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEC-2301 Lujuusopin perusteet Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)



Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEC-2410 Materiaalien mekaniikka, 5 op TME-2100 Materiaalien mekaniikka, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MEC-2410 2011-01 Kiinteän materiaalin lujuusopillinen käyttäytyminen. Kolmiulotteinen jännitys- ja muodonmuutosanalyysi sekä kimmoisen materiaalin lineaariset ja epälineaariset konstitutiiviset yhtälöt. Ideaalisesti plastisen sekä myötölujittuvan materiaalin jännitys-venymäyhteys. Sitkeän ja hauraan materiaalin vertailujännitykset sekä myötö- ja murtoehtoja. Murtumismekaniikan perusteita. Materiaalin viskoelastisen käyttäytymisen perusteita.   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu01.12.2011