Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

MEC-1200 Koneenosaoppi, 5 op
Machine Elements

Vastuuhenkilö

Veli-Matti Järvenpää

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 16 h/per
 16 h/per
+16 h/per
+16 h/per


 
MEC-1200 2011-01 Tiistai 10 - 12, K1241

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, harjoitustyö ja kirjallinen tentti.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Opintojaksolla käytetään Mathcad ohjelmistoa laskuharjoitusten ratkaisuissa sekä Solidworks ohjelmistoa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimpien koneenosien toimintaperiaatteet ja omaa niiden suunnittelussa tarvittavan tietämyksen. Opiskelija perehtyy koneenosien mitoituslaskentaan lujuusoppia soveltaen. Opiskelija ymmärtää alustavat perusperiaatteet konekonstruktiokokonaisuuksien suunnittelusta.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Konekonstruktioiden suunnittelun perusteet. Koneenosien mitoittamisen perusteet: kuormituksen määrittäminen ja lujuusopin soveltaminen.  Materiaalin valinta. Väsymisteoriat. Väsymismitoitus.  Pintavaurioituminen. Pintaväsymismitoitus. 
2. Tietokoneavusteinen lujuuslaskenta. Staattinen FE analyysi. Reunaehtojen mallinnus.  Elementtimenetelmän perusteoriat. Solidworks Simulation ohjelmisto.  ANSYS ohjelmisto. Vaativammat analysointityypit. 
3. Akselit ja akselien mitoitus.  Akseleiden liittäminen: kiilat, profiililiitokset, kiinteät kytkimet ja kutistusliitos.  Akselin kriittiset pyörimisnopeudet ja vauhtipyörät. 
4. Laakerit ja voitelu. Laakerin valinta ja kestoiän laskenta.  Voiteluaineet. Laakerinvalintaohjelmistot. Laakeroinnin suunnittelu.  Voiteluteoriat. 
5. Suorahampaiset hammasvaihteet. Hammastuksen teoria. Hammaspyörien hammasvoiminen laskenta.  Hammaspyörien materiaalit. Voitelu. Hammaspyörien valmistus.  Hammaspyörien lujuuslaskenta.  
6. Hitsaus. Hitsattujen rakenteiden staattinen mitoitus.  Eurocode standardit.  Hitsattujen rakenteiden väsymismitoitus. 
7. Kytkimet. Levykytkimen mitoitus. Kytkinmateriaalit.  Variaattorit.  Hihna ja ketjukäytöt. 
8. Konekonstruktioesimerkkejä.   Koneensuunnittelun rajapinnat muihin alueisiin.  Solidworks Motion mekanismisimulointi. 

Opintojakson arvostelu

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, harjoitustyö ja kirjallinen tentti.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Machine Design: An Integrated Approach   Norton Robert L.       TTY kirjakauppa      Englanti  
Luentokalvot   Luennoilla jaettava täydennysmateriaali              Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEC-2301 Lujuusopin perusteet Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEC-1200 Koneenosaoppi, 5 op KSU-1200 Koneenosaopin perusteet, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MEC-1200 2011-01        

Viimeksi muokattu16.02.2011