Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

KIE-2230 Ruotsia tekniikan opiskelijoille osittaisena verkkokurssina, 3 op
Swedish for engineers, webcourse

Lisätiedot

Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ensisijaisesti opintopisteiden perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla. Opintojakson KIE-2230 hyväksytty suoritus riittää loppututkinnon yhteydessä osoitukseksi siitä ruotsin kielen taidosta, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan kurssi sijoittuu tasolle B1.

Vastuuhenkilö

Nina Niemelä

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
 3 h/vko
+3 h/vko

 

 

 
KIE-2230 2011-01 Maanantai 16 - 19, K2117B
Luennot
 3 h/vko
+3 h/vko

 

 

 
KIE-2230 2011-02 Keskiviikko 16 - 19, K2115B
Luennot

 

 
 3 h/per
+3 h/per

 
KIE-2230 2011-03 Maanantai 16 - 19, K2115A
Luennot

 

 
 3 h/per
+3 h/per

 
KIE-2230 2011-04 Maanantai 16 - 19, K2115B

Suoritusvaatimukset

Verkkoharjoitusten tekeminen, osallistuminen kontaktiopetukseen (jota on vähemmän kuin nk. normaalikurssilla eli n. kuusi tapaamista = 18 oppituntia)sekä hyväksytyt kuulustelut (suullinen ja kirjallinen).
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Käytyään kurssin opiskelija osaa: - kertoa yleisistä tekniikkaan liittyvistä asioista/teemoista - keskusteluissa kuunnella toisten kysymyksiä tai argumentteja ja reagoida niihin - jatkaa keskustelua, vaikka syntyisi hetkellisiä kommunikointikatkoksia - käyttää kommunikoinnissaan riittävän laajaa tekniikan sanavarastoa - lukea, ymmärtää ja referoida ruotsinkielisiä yleistekniikan alan artikkeleita - kirjoittaa lyhyitä työelämään liittyviä viestejä, esim. s-posti - kirjoittaa n. 170 sanan pituisen tekniikkaan liittyvän kirjoitelman, joka on sanavarastoltaan ja kieliopiltaan asianmukainen

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tekniikan termien ja sanaston sekä yleiskielen tyydyttävä hallinta. Keskeistä sanastoa harjoitellaan eri teemojen avulla suullisissa harjoituksissa.  Tekniikan termien ja sanaston sekä yleiskielen hyvä hallinta.  Laajahko yleinen sanavarasto, myös nykykielen tuntemus. 
2. Erityisesti ammattiin liittyvän viestinnän tyydyttävä hallinta. Suullista viestintää työelämän eri tilanteita varten harjoitellaan pari-ja ryhmäkeskusteluin, roolipelein ja esittelytehtävin.  Eritysesti ammattiin liittyvän viestinnän hyvä hallinta.  Vaikeampienkin kieliopillisten rakenteiden sujuva hallinta. 
3. Kielen rakenteiden tyydyttävä hallinta. Kieliopista käydään läpi määräysmuodot, sanajärjestys, verbien aikamuodot, passiivi ja partisiipit, prepositiot ja genetiivin käyttö.  Kielen rakenteiden hyvä hallinta.  Idiomien ja sanontojen kohtalainen tuntemus. 
4. Työssä tarvittavien kirjallisten viestien laatimisen tyydyttävä hallinta.  Työssä tarvittavien kirjallisten viestien laatimisen hyvä hallinta.  Sujuva puhe sekä asianmukainen ja luonteva tyyli. Ääntäminen ja prosodia kohdallaan. 
5.     Erilaisten tekstityyppien hallinta. 

Opintojakson arvostelu

Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen tentillä ja niiden keskiarvo muodostaa koko kurssin arvosanan. Arvioinnissa käytetään apuna myös jatkuvaa arviointia (suulliset tapaamiset ja kirjalliset työt). Arviointikriteerinä kyky viestiä suullisesti ja kirjallisesti yleisissä ja ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Opintomoniste   Svenska för teknologer: text och grammatik   Johansson, Kuronen & Stenman            Ruotsi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
KIE-2230 2011-01 Ryhmä 1. Kurssiin kuuluu verkkotyöskentelyä 1. periodilla. 2. periodilla viikottaiset tapaamiset. Avoin yo.   Luennot
Harjoitukset
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  
KIE-2230 2011-02 Ryhmä 2   Luennot
Harjoitukset
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  
KIE-2230 2011-03 Ryhmä 3        
KIE-2230 2011-04 Ryhmä 4        

Viimeksi muokattu31.08.2011