Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

KEM-1430 Laaja kemia 3, 4 op
Honors Chemistry 3

Lisätiedot

Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä, joilla voi korottaa arvosanaansa.

Vastuuhenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Marja Asp-Lehtinen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 4 h/vko
 2 h/vko


 


 
KEM-1430 2011-01 Keskiviikko 12 - 14, F ISO SALI
Perjantai 10 - 12, F ISO SALI

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti luentojen, oppikirjan ja harjoitusten sisällöistä.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä, joilla voi korottaa arvosanaansa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa matemaattisesti käsitellä homogeenista ja heterogeenista tasapainoa sekä soveltaa tietojaan kaasu- ja vesiliuostasapainoihin (happoemäs- , liukoisuus- ja kompleksitasapainoihin) . Opiskelija osaa määritellä hapot ja emäkset ja soveltaa happo-emästeoriaa erilaisiin titrauksiin. Opiskelija osaa selittää eri tekijöiden vaikutukset aineiden liukoisuuteen. Opiskelija osaa kuvata liuosten höyrynpainekäyttäytymistä ja kolligatiivisia ominaisuuksia sekä ratkaista aiheeseen liittyviä laskutehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa reaktionopeusyhtälöitä reaktionopeuksien laskemiseen ja reaktiomekanismien tunnistamiseen. Opiskelija osaa vertailla jaksollisen järjestelmän eri ryhmien alkuaineiden ja niiden yhdisteiden samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kvanttimekaanisen atomimallin pohjalta. Opiskelija tunnistaa orgaanisen kemian tavallisimmat yhdisteryhmät ja osaa nimetä yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Happo-emäs- , liukoisuus- ja kompleksitasapainot ja näihin liittyvät laskutehtävät.   Puskuriliuosten käsittely ja titrauslaskut.   
2. Liuosten fysikaaliset ominaisuudet.   Kolligatiiviset ominaisuudet.   
3. Pääryhmien alkuaineet.      
4. Kemiallinen kinetiikka. Kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavat tekijät. Differentiaalinen ja integroitu nopeuslaki.  Reaktiomekanismit.   
5. Orgaanisen kemian perusteet.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Chemical Principles   Zumdahl, Steven   0-618-37206-7     Kappaleet 7,8,15,17,18,21      Englanti  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEM-1410 Laaja kemia 1 Pakollinen    
KEM-1420 Laaja kemia 2 Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
KEM-1430 2011-01 Luennot ke 12-14 ja pe 10-12 Festian Iso sali. Pienryhmälaskuharjoitukset.       Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu07.05.2012