Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

KEM-1420 Laaja kemia 2, 4 op
Honors Chemistry 2

Lisätiedot

Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä, joilla voi korottaa arvosanaansa.

Vastuuhenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 
 4 h/vko
 2 h/vko


 


 


 
KEM-1420 2011-01 Keskiviikko 12 - 14, F ISO SALI
Perjantai 10 - 12, F ISO SALI

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti luentojen, oppikirjan ja harjoitusten sisällöistä.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä, joilla voi korottaa arvosanaansa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää termodynamiikan perussuureet sisäenergian, entalpian, entropian ja Gibbsin energian muutoksen ja osaa ratkaista näitä suureita käsitteleviä laskutehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa entropian ja Gibbsin energian muutoksen käsitteitä kemiallisten reaktioiden spontaanisuuden määrittämiseen. Opiskelija osaa yhdistää sähkökemian perusteet termodynamiikan käsitteisiin ja osaa ratkaista galvaanista kennoa ja elektrolyysikennoa käsitteleviä laskutehtäviä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää kemiallisten sidosten ja molekyylien synnyn ja rakenteet. Opiskelija ymmärtää aineen molekulaarisen rakenteen ja fysikaalisten ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. Opiskelija osaa selittää kiinteän olomuodon kuvaamisessa käytettävät eri mallit.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Termodynamiikan tilan suureet entropia ja vapaaenergia. Kemiallinen tasapaino termodynamiikan lähtökohdista.     
2. Sähkökemiallisten reaktioiden erityispiirteet. Sähkökemialliset kennot.     
3. Kemiallinen sidos ja molekyylien rakenne. Molekulaarisen rakenteen vaikutus aineen ominaisuuksiin.  Elektroni- ja värähdysspektroskopioiden perusteet.   
4. Molekyylien väliset vuorovaikutukset. Nesteiden ja kiinteiden aineiden rakenne.      
5. Siirtymäalkuaineet ja koordinaatiokemia.   Kidekenttäteoria.   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Chemical Principles   Zumdahl, Steven   0-618-37206-7     Kappaleet 10,11,13,14,16 ja 19.      Englanti  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEM-1410 Laaja kemia 1 Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
KEM-1420 2011-01 Luennot ke 12-14 ja pe 10-12 Festian Iso sali. Pienryhmälaskuharjoitukset.       Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu07.05.2012