Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

BIO-4210 Vesi- ja jätehuoltotekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot, 5 op
Physical and Chemical Unit Operations in Water and Waste Engineering

Lisätiedot

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi samaan aikaan opintojakson BIO-4250 Ympäristötekniikan laboratorioharjoitukset kanssa.

Vastuuhenkilö

Tuula Tuhkanen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot

 

 
 4 h/vko
+2 h/vko

 
BIO-4210 2011-01 Tiistai 10 - 12, FC117
Keskiviikko 10 - 12, FC117

Suoritusvaatimukset

Välikokeet tai tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa nimetä talous- ja jäteveden puhdistuksessa sekä jätelajien käsittelyssä käytetyt yksikköoperaatiot ja selittää niiden toimintaperiaatteet. Hän osaa valita talous- ja jätevedenpuhdistuslaitoksessa sekä jätteenkäsittelylaitoksessa tarvittavat yksikköoperaatiot. Hän osaa suunnitella, mitoittaa, käyttää ja kehittää käsiteltyjä yksikköoperaatiota.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vesitekniikan fysikaaliset ja kemialliset yksikköoperaatiot (saostus, selkeytys, suodatus, adsorptio, ilmastus, desinfiointi, otsonointi, AOP -tekniikat, kalvotekniikat)  Yksikköoperaatioiden mitoitus ja kehittäminen.   
2. Talousveden valmistaminen. Tekopohjavesi.  Talousveden valmistaminen pienissä yksiköissä.   
3. Jäteveden puhdistaminen. Lietteen muodostuminen ja käsittely.  Jäteveden komponenttien poistaminen ja lietteen sijoittaminen. Jätevesien käsittely pienissä yksiköissä.   
4. Jätehuoltotekniikan fysikaaliset ja kemialliset yksikköoperaatiot.  Yksikköoperaatioiden mitoitus ja kehittäminen.   

Opintojakson arvostelu

Opintojakson arvosana muodostuu tentistä (100 %) tai kahdesta välikokeesta (à 50 %). Arvosana 1 = Osaa osaamistavoitteet välttävästi Arvosana 2 = Osaa osaamistavoitteet hyvin Arvosana 3 = Osaa välttävästi soveltaa opintojakson ydinainesta Arvosana 4 = Osaa opintojakson täydentävää tietämystä ja osaa soveltaa ydinainesta Arvosana 5 = Osaa soveltaa opintojakson ydinainesta ja täydentävää tietämystä hyvin

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot                Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
BIO-1600 Ympäristöanalytiikka Pakollinen    
BIO-4000 Vesikemia Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BIO-4210 Vesi- ja jätehuoltotekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot, 5 op BIO-4211 Vesi- ja jätehuoltotekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot, 6 op  
BIO-4210 Vesi- ja jätehuoltotekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot, 5 op BIO-4200 Vesitekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot, 5 op +
BIO-4600 Jätehuollon fysikaaliset ja kemialliset operaatiot, 3 op
 

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
BIO-4210 2011-01        

Viimeksi muokattu18.01.2012