Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

BIO-4000 Vesikemia, 3 op
Water Chemistry

Vastuuhenkilö

Tuula Tuhkanen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Laboratoriotyö
 4 h/vko
 8 h/per


 


 


 


 
BIO-4000 2011-01 Maanantai 12 - 14, FC117
Perjantai 12 - 14, FC117

Suoritusvaatimukset

Tentti ja hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa selittää veteen ja sen laatuun liittyviä ilmiöitä ja tekijöitä veden fysikaalisten, kemiallisten sekä mikrobiologisten ominaisuuksien pohjalta. Opiskelija tunnistaa yleisimmät juomaveden epäpuhtaudet ja niiden vaikutukset. Hän osaa toistaa kaivovesianalyysin ja listata hyvän kaivon tunnusmerkit. Opiskelija hallitsee talousvesilaitoksessa työskentelevältä vaadittavat talousvesihygieeniset tiedot.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Veden fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet  Veden ominaisuuksien vaikutukset veden laatuun ja veteen liittyviin ilmiöihin   
2. Pinta-, pohja- talous ja jäteveden epäpuhtaudet ja niiden kulkeutuminen  Orgaaniset yhdisteet, niiden ominaisuudet sekä haitta-aineiden kulkeutumismekanismit vedessä ja maaperässä   
3. Kaivoveden ja kaivon ominaisuudet sekä kaivovesianalyysi  Kaivon kunnon analysoiminen kaivovesianalyysin pohjalta   
4. talousveden laatuvaatimukset sekä vesipassitesti  veihuoltoa koskevien lakien vaatimukset ja suositukset   

Opintojakson arvostelu

Opintojakson arvosana määräytyy tentin perusteella. Harjoitustyöstä tulee suorittaa hyväksytysti. Arvosana 1 = Osaa osaamistavoitteet välttävästi Arvosana 2 = Osaa osaamistavoitteet hyvin Arvosana 3 = Osaa välttävästi soveltaa opintojakson ydinainesta Arvosana 4 = Osaa opintojakson täydentävää tietämystä ja osaa soveltaa ydinainesta Arvosana 5 = Osaa soveltaa opintojakson ydinainesta ja täydentävää tietämystä hyvin

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Environmental Chemistry   Stanley E. Manahan       7th edition, luvut 1, 3-7, oheislukemistoksi      Englanti  
Kirja   Vesihuolto 1   RIL   951-758-431-6     3, veden laatu      Suomi  
Luentokalvot   Vesikemia   Tuula Tuhkanen            Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BIO-4000 Vesikemia, 3 op 5904001 Vesikemia, 2 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
BIO-4000 2011-01   Luennot
Laboratoriotyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu23.05.2011