Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

BIO-1250 Mikrobiologia I, 3 op
Microbiology I

Vastuuhenkilö

Jaakko Puhakka, Matti Karp

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot

 
 4 h/vko

 

 

 
BIO-1250 2011-01 Tiistai 8 - 10, F PIENI SALI 2
Torstai 8 - 10, F PIENI SALI 2

Suoritusvaatimukset

Tentti
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää mikrobiologian historian ja tutkimusalueen pääpiirteet. Opiskelija tuntee bakteerimetabolian erikoispiirteet ja osaa listata mikrobien vaihtoehtoisia energiantuottotapoja. Opiskelija tunnistaa mikrobien kasvun eri vaiheet ja osaa selittää olosuhteiden vaikutusta mikrobien kasvuun. Opiskelija osaa määritellä mikrobien aerobisen kasvatuksen periaatteet ja tehdä yhteenvedon mikrobien eliminointimenetelmistä. Opiskelija osaa selittää mikrobien perimää ja sen ilmenemistä. Opiskelija tietää geenitekniikan mahdollisuuksista ja osaa suunnitella yksinkertaisen geenien siirtokokeen. Opiskelija osaa selittää mikrobien aineenvaihdunnan monimuotoisuutta. Hän tunnistaa mikrobien erilaisia kasvuympäristöjä sekä osaa vertailla mikrobien välisiä vuorovaikutuksia. Opiskelija osaa listata anaerobirespiraation ja fermentaation periaatteet. Hän myös osaa vertailla erilaisia mikroskooppisia menetelmiä ja listata erilaisia näytteenkäsittelytapoja. Opiskelija osaa selittää biokemialliset hiilen, typen ja rikin kierrot luonnossa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mikrobiologian historia ja tutkimusalue, Prokarioottisolun rakenne ja toiminta  Alkusyntyteoria, Kochin postulaatit  Mikrobiologian ja biotekniikan kehittymisen aikataulut 
2. Mikrobien metabolia ja ravitsemus: bakteerimetabolian erikoispiirteet ja vaihtoehtoiset energiantuottotavat  Biologiset redox-reaktiot, korkeaenergiset yhdisteet   
3. Mikrobien kasvu ja mikrobien kasvatus aerobisissa olosuhteissa  Menetelmät bakteerimäärän laskemiseksi   
4. Mikrobien määrän rajoittaminen, mikrobien eliminoiminen ja antimikrobiaalinen kemoterapia  Kemialliset ja fysikaaliset menetelmät mikrobien kasvun rajoittamiseksi, kuolemiskinetiikka   
5. Mikrobigenetiikka ja geeniteknologian perusteita  Geenitekniikan mahdollistamat sovellukset biotekniikassa   
6. Mikrobien metabolinen diversiteetti: vedyn, rikkiyhdisteiden ja raudan hapettajabakteerit Mikrobiekologia: erilaiset kasvuympäristöt, mikrobien väliset vuorovaikutukset  Bioliuotus, ammoniakin ja nitriitin hapettajat Pinnat ja biofilmit Äärimmäiset olosuhteet   
7. Anaerobirespiraatio ja fermentaatio: periaatteet, erot, assimilatorinen ja dissimilatorinen metabolia, metanogeneesi  Anaerobirespiraatio ja fermentaatio luonnossa, hyödyntäminen   
8. Mikroskopia ja näytteen käsittely: valomikroskopia, elektronimikroskopia, näytteiden värjäystekniikat  Resoluutio ja suurennus   
9. Biogeokemialliset kierrot: hiilen kierto, typen kierto, rikin kierto  Metanogeneesi, rikin ja typen rooli aineenvaihdunnassa Biogeokemiallisten kiertojen vaikutukset ympäristöön   

Opintojakson arvostelu

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu tentin (100 %) arvosanasta. Arvosana 1: Osaamistavoitteiden välttävä osaaminen Arvosana 2: Osaamistavoitteiden hyvä osaaminen Arvosana 3: Hallitsee opintojakson ydinaineksen ja osaa välttävästi soveltaa sitä Arvosana 4: Ydinaineksen lisäksi hallitsee opintojakson täydentävää tietämystä ja osaa soveltaa ydinainesta Arvosana 5: Osaa soveltaa hyvin opintojakson ydinainesta ja jossain määrin täydentävää tietämystä

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Brock Biology of Microorganisms   Madigan, M.T., Martinko, J.M. & Parker, J.       2006      Englanti  
Kirja   Mikrobiologian perusteita   Salkinoja-Salonen, M.S.       2002      Suomi  
Opintomoniste   Mikrobiologia   Karp, M.            Suomi  
Opintomoniste   Mikrobiologia   Puhakka, J.            Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BIO-1250 Mikrobiologia I, 3 op 5902005 Mikrobiologia I, 2 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
BIO-1250 2011-01   Luennot
   
Lähiopetus: 35 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 65 %  

Viimeksi muokattu30.11.2011