Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

BIO-1201 Biokemia I, 4 op
Biochemistry I

Vastuuhenkilö

Matti Karp, Ville Santala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 4 h/vko
 2 h/vko


 


 


 


 
BIO-1201 2011-01 Tiistai 10 - 12, F PIENI SALI 2
Torstai 10 - 12, F PIENI SALI 2
Tiistai 10 - 12, S3

Suoritusvaatimukset

Tentti
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Kurssin aikana opiskelijan ongelmanratkaisutaidot karttuvat.

Osaamistavoitteet

Opintojakso jakautuu biomolekyylejä ja aineenvaihduntaa käsitteleviin osioihin, jotka yhdessä antavat opiskelijalle kokonaiskuvan solujen toiminnasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja selittää biomolekyyliluokat ja tietää niiden tehtävät solussa. Opiskelija osaa myös tunnistaa ja määritellä prokaryootti- ja eukaryoottisolujen rakenteet. Aineenvaihdunnan osalta opiskelija oppii selittämään keskeisimmät aineenvaihduntareitit sekä arvioimaan, miten ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Opintojaksoon sisältyy myös harjoitukset, joissa opiskelijoiden laatimat harjoitustehtävävastaukset käydään läpi pienryhmissä. Harjoitustehtäviä tehdessään opiskelija oppii syventämään sekä soveltamaan luennoilla annettua tietoa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Prokaryootti- ja eukaryoottisolujen rakenne ja toiminta     
2. Biomolekyyliluokat ja niiden tehtävät solussa  Biomolekyylien synteesi solussa   
3. Aminohappojen ja proteiinien ominaisuudet  Puhdistamiseen, erotteluun ja tarkastelemiseen liittyvät menetelmät, entsyymikatalyysi   
4. Bioenergetiikka: solun energiatalous ja reaktioiden tapahtumispyrkimys biologisissa olosuhteissa     
5. Keskeiset aineenvaihduntareitit   Aineenvaihduntareittien vuorovaikutukset ja säätely   
6. Biomolekyylien ja aineenvaihdunnan kytkeytyminen toisiinsa     

Opintojakson arvostelu

Arvosana määräytyy tentin perusteella. Tentin läpäisyyn eli arvosanaan 1 vaaditaan vähintään 50 % tentin maksimipistemäärästä. Ydinaineksen hallitseminen hyvin riittää opintojakson läpäisemiseen arvosanalla 3. Arvosanan 4-5 saadakseen opiskelijan on osattava täydentävään tietämykseen liittyvät asiat hyvin tai erinomaisesti. Suorittamalla yli 75 % harjoitustehtävistä opiskelija voi nostaa tenttiarvosanaansa yhdellä numerolla.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Biochemistry   Campbell, M.K.       2005, 5rd edition, Saunders College Publishing (osoitettavin kohdin)      Englanti  
Luentokalvot   Biokemia I   Karp, M.            Suomi  
Luentokalvot   Biokemia I   Santala, V.            Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BIO-1201 Biokemia I, 4 op BIO-1200 Biokemia I, 3 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
BIO-1201 2011-01        

Viimeksi muokattu07.05.2012