Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

BIO-1031 Ympäristötekniikan perusteet 2, 2 op
Fundamentals of Environmental Engineering

Lisätiedot

BIO-1031 on verkkokurssi. Opiskelu opintojaksolla tarkoittaa itsenäistä perehtymistä Moodle-oppimisympäristössä olevaan lukumateriaaliin ja viikoittain palautettavien oppimistehtävien tekemistä. Lisäksi opintojaksoon kuuluu lyhyen referaatin kirjoittaminen pareittain, muiden kurssilaisten referaattien kommentointi keskusteluryhmissä ja tentti.

Vastuuhenkilö

Tuula Tuhkanen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Verkkotyöskentely


 
 6 h/per
 3 h/vko


 


 


 
BIO-1031 2011-01 Keskiviikko 14 - 16, F PIENI SALI 2

Suoritusvaatimukset

Tentti, viikkotehtävät (esim. monivalintatentti, essee tai verkkokeskusteluun osallistuminen) ja referaatti (pareittain tehtävä kirjallinen esitys).
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa tunnistaa yleisimmät ympäristölle haitalliset kemikaalit, niiden ominaisuudet sekä ympäristövaikutukset. Opiskelija osaa myös nimetä yleisimmät teollisuuden ja yhdyskuntien päästölähteet sekä selittää ilman, veden ja maaperän ominaisuudet päästöjen kulkeutumisväylinä. Opiskelija osaa selittää kuinka kemikaalit vaikuttavat eliöihin ja kuinka näitä vaikutuksia voidaan tutkia. Opiskelija pystyy myös soveltamaan tietojaan ja arvioimaan päästölähteen aiheuttaman riskin suuruutta ympäristölle suorittamalla riskinarvioinnin.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ympäristökemikaalit  Ympäristökemikaalien kemialliset rakenteet ja niiden ominaisuudet   
2. Päästöt ja niiden kulkeutuminen  Ympäristöpäästöjen historia ja sen opetukset   
3. Päästöjen jakautuminen ja muutunta  Kemikaalien kemiallisten ominaisuuksien vaikutukset jakautumiseen ja muutuntaan   
4. Päästöjen ympäristö- ja terveysvaikutukset ja niiden tutkiminen  Kemikaalien vaikutusmekanismit eliöihin ja niiden tutkiminen   
5. Ympäristöriskien arviointi  Terveysriskien ja ympäristöriskien hallinta   

Opintojakson arvostelu

Opintojakson arvosana muodostuu tentistä (50 %), viikoittaisista harjoitustehtävistä (25 %) sekä referaatista (25 %). Arvosana 1 = Osaa osaamistavoitteet välttävästi Arvosana 2 = Osaa osaamistavoitteet hyvin Arvosana 3 = Osaa välttävästi soveltaa opintojakson ydinainesta Arvosana 4 = Osaa opintojakson täydentävää tietämystä ja osaa soveltaa ydinainesta Arvosana 5 = Osaa soveltaa opintojakson ydinainesta ja täydentävää tietämystä hyvin

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Muu verkkomateriaali                Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BIO-1031 Ympäristötekniikan perusteet 2, 2 op BIO-1030 Ympäristötekniikan perusteet II, 2 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
BIO-1031 2011-01        

Viimeksi muokattu23.06.2011