Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

IHA-2600 Hydraulijärjestelmien mallintaminen ja simulointi, 5 op
Modelling and Simulation of Fluid Power Systems

Lisätiedot

Opintojakson esitietona on hydrauliikan ja automatiikan ammattiaine kokonaisuus 25 op.

Vastuuhenkilö

Mika Hyvönen, Arto Laamanen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt  
 2 h/vko
 2 h/vko
 10 h/per
+2 h/vko
+2 h/vko
+30 h/per 
IHA-2600 2011-01 Maanantai 14 - 16, K2106

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö sekä hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja harjoitustehtävien sisällöstä.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisia venttiileistä, hydraulisylinteristä ja kuormamassasta koostuvia hydraulijärjestelmiä Simulink ohjelmistolla.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Simulointi työkaluna, käyttötavat. Matlab/Simulink ohjelmiston peruskäyttö  Erilaiset simulointiohjelmistot   
2. Hydraulijärjestelmien mallinnuksen erityispiirteet ja erilaiset mallinnustavat.     
3. Nesteen ominaisuudet ja nestetilavuuden tilamalli. Tehollisen puristuskertoimen laskenta.     
4. Kuristimen neliöjuurimalli. Virtauskertoimen määritys.  Kuristusten rinnan- ja sarjaankytkentä. Yleinen eksponenttimalli. Polynomi-neliöjuurimalli.  Kavitaatiotukehtuminen. 
5. Nelitieventtiilin malli: Dynamiikka ja virtausteiden mallinnus.  Epälineaaristen ohjausriippuvuuksien mallinnus.  Luistiventtiilin vuotojen mallinnus. 
6. Hydraulisylinterin malli.  Päätyjen mallinnus.  Vuotojen mallinnus. 
7. Hitauskuorman malli.  Hitausmassan redusointi sylinterille.  1-DOF puomimekanismin malli. 
8. Sylinterin tiivistekitkojen "tanh" malli. Mallin parametrit.  Dynaaminen kitkamalli.   
9. Pumppujen ja moottoreiden mallit.  Parametrien määrittäminen hyötysuhdekäyrien avulla.  Säätötilavuuspumpun tai -moottorin dynaaminen malli. 
10. Järjestelmän eri osien vuorovaikutukset. Kuristus-tilavuus, sylinteri-mekanismi, venttiili-sylinteri.  Sylinterin ja venttiilin kytkeminen aputilavuuksien avulla.   

Opintojakson arvostelu

Tentti 50 %, harjoitustyö 50 %

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot                Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
IHA-1101 Hydrauliikan perusteet Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitietovaatimuksena joko IHA-1100 tai IHA-1101

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-2600 Hydraulijärjestelmien mallintaminen ja simulointi, 5 op 2601020 Hydraulijärjestelmien mallintaminen ja simulointi, 0 op  
IHA-2600 Hydraulijärjestelmien mallintaminen ja simulointi, 5 op IHA-2328 Simulation of Hydraulic Systems, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
IHA-2600 2011-01        

Viimeksi muokattu05.01.2012