Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

IHA-2400 Hydraulitekniikka II, 7 op
Oil Hydraulic Engineering II

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Jari Rinkinen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Seminaari

 2 h/vko

 3 h/vko
+2 h/vko


+3 h/vko
 3 h/vko

+3 h/vko
 
IHA-2400 2011-01 Perjantai 10 - 13, K2311

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja seminaarityö sekä hyväksytysti suoritettu tentti luentojen, seminaarien ja harjoitustehtävien sisällöstä.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

- Kurssiin kuuluu kaksi harjoitustyötä ja yksi seminaarityö (oma esitys ja kaverin opponentointi) - Ensimmäisessa harjoitustyössä viritetään järjestelmän dynaamisia toimintavaatimuksia tietokoneavusteisesti valmiin mallin perusteella. - Toisessa harjoitustyössä suunnitellaan ja piirretään valmistuskuvat hydrauliventtiilistä, joka täyttää annetut staattiset ja dynaamiset toimintavaatimukset. - Seminaarityön aiheet ovat osin vapaita ja osin vaihtuvat vuosittain.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee laajalti hydraulijärjestelmien rakennevaihtoehdot ja osaa analysoida niiden toteutusta erilaisissa sovellutuksissa toiminnan, järjestelmähyötysuhteen tai tarkkuuden kannalta. Hän pystyy esittämään vaihtoehtoisia järjestelmätoteutuksia, joissa on tehty muutoksia perusjärjestelmään. Opiskelija pystyy arvioimaan erilaisten sovellutusten keskeisimpiä järjestelmävaatimuksia. Hän osaa suunnitella ja mitoittaa hydraulikomponentin tai -järjestelmän, joka toteuttaa sille määritetyt staattiset ja dynaamiset vaatimukset. Opiskelija tuntee valintakriteerit, joilla valitaan sovellutuksen hydraulijärjestelmään parhaiten sopiva venttiilitekniikka, pumppu- tai moottoriohjaus. Hän osaa laskea ja simuloida sekä komponentin että järjestelmän toimintaa. Opiskelija pystyy määrittelemään hydraulijärjestelmän kunnonvalvonnan keskeiset periaatteet ja mittaussuureet.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Suuritehoisten hydraulijärjestelmien rakenneratkaisuja: suljettu hydraulijärjestelmä, avoimen järjestelmän pumppuohjaus, vakiopaine-, vakiotilavuusvirta-, vakioteho- ja LS-järjestelmät. Sekundäärisäädön periaate. Hydraulijärjestelmän joustojen vaikutus. Erityyppisiä hydraulipiirejä.  Sekundäärisäädön yhtälöt. Sekundäärisäätöiset hydraulijärjestelmät. Hydraulimuunnin.   
2. Paineakut energian varastoijina. Akkujen mitoitus ja turvamääräykset. Suurtehohydrauliikan komponentit. Hydrauliventtiilin suunnittelu.   CAE hydraulikomponenttien ja -järjestelmien suunnittelussa.   
3. Pumppujen ja moottoreiden säätimien rakenteet ja toiminta. Nosturit. Hydrauliset vinssit. Hydrauliset generaattorikäytöt. Hydraulikomponenttien ja -järjestelmien peruslaskut.  Hydraulijärjestelmien laskenta ja analysointi toiminnan, energiatehokkuuden tai tarkkuuden kannalta.    
4. Aktiivinen ja passiivinen kompensointi. Hydrauliikan epäpuhtaudet ja niiden hallinta.  Hydraulijärjestelmien kunnonvalvonta ja diagnostiikka.   
5. Patruunatekniikan periaate ja komponentit. Hydrauliikan sovelluksia mm. metsäkone-, maanrakennus-,offshore-, laiva-, puristin-, kaivos- ja voimalaitoshydrauliikan alueilta.   Venttiilitoimintojen toteutus patruunateknisesti.   

Opintojakson arvostelu

Kurssin arvosana määräytyy tentin ja arvosteltujen harjoitustöiden perusteella. Hallittuaan ydinaineksen hyvin on opiskelijalla mahdollisuus läpäistä kurssi arvosanalla 3. Arvosanan 4 saavuttaakseen opiskelijan on osattava myös täydentävän tietämyksen sarakkeen asioita. Arvosanaan 5 on mahdollisuus, jos täydentävän tietämyksen sarake osataan hyvin. Jos ydinaineksessa on vähäisiä puutteita, on opiskelijalla mahdollisuus arvosanaan 1 tai 2 riippuen puutteiden määrästä. Jos ydinaineksen hallinnassa on huomattavia puutteita, ei opiskelija läpäise kurssia.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Opintomoniste                Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
IHA-2100 Hydraulitekniikka I Pakollinen    
IHA-2300 Mobilehydrauliikka Suositeltava    
MEC-1010 Koneenpiirustus ja CAD perusteet Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-2400 Hydraulitekniikka II, 7 op 26131 Hydraulitekniikka II, 4 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
IHA-2400 2011-01        

Viimeksi muokattu21.11.2011