Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

IHA-2200 Vesihydrauliikan komponentit ja järjestelmät, 5 op
Water Hydraulic Components and Systems

Vastuuhenkilö

Kari Koskinen, Harri Sairiala, Hannu Riipinen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitustyöt
Laboratoriotyö
Seminaari
 
 
 16 h/per
 16 h/per
 16 h/per
 16 h/per
 
IHA-2200 2011-01 Perjantai 10 - 12, K2106

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut seminaarityö, harjoitustyö, laboratoriotyö sekä hyväksytysti suoritettu tentti luentojen, seminaarien, harjoitus- ja laboratoriotöiden sisällöstä.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Kurssiin kuuluu yksi vesihydraulikomponentin mitoitukseen liittyvä harjoitustyö, yksi säätöön ja järjestelmän viritykseen liittyvä laboratoriotyö. Lisäksi kurssiin kuuluu yksi seminaarityö annetusta aiheesta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa keskeiset tiedot vesihydraulisten komponenttien suunnitteluun huomioiden väliaineen vaikutuksen komponentin rakenteeseen sekä staattisiin ja dynaamisiin ominaisuuksiin. Opiskelija osaa suunitella vesihydraulisia järjestelmiä sekä vesihydraulisia komponentteja. Opiskelija tuntee vesihydrauliikassa käytetttävät materaalit ja niiden soveltamisen. Opiskelija osaa myös suunnitella takaisinkytkettyjä vesihydraulisia järjestelmiä ja tuntee niiden perussäätötavat. Opiskelija tuntee vesihydrauliikan proportionaali- ja servoventtiilit ja osaa soveltaa niitä liikkeenhallinnassa. Opiskelija tuntee myös on-off -venttiileillä toteutettavaissa olevat liikkeenhallintatavat. Opiskeli tuntee vesihydraulijärjestelmän veden laadun hallinnan perusteet ja menetelmät. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee myös merivesihydrauliikan perusmenetelmät sekä matalapainevesihydrauliikan erityispiirteet.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vesihydrauliikan venttiilit, pumput ja toimilaitteet  Merivesihydrauliikan komponentit ja järjestelmät, matalapainevesihydrauliikan komponentit ja järjestelmät  Vedenalaiset järjestelmät,  
2. Vesihydrauliikan komponenttien perusmateriaalit  Erikoismateriaalit ja pinnoitteet  Materiaalien valinta eri komponenteilla 
3. Vesihydraulisten proportionaaliventtiilien ominaisuudet ja säätö  Venttiilien matemaattiset mallit  Venttiilien toiminnan simulointi 
4. Takaisinkytkettyjen järjestelmien suunnittelu vesihydrauliikassa  Takaisinkytkettyjen järjestelmien säätöalgortimit  Digitaalisen säädön toteutus 
5. Vesihydraulisten järjestelmien puhtaus ja kunnossapito  Mikrobien ja kiinteiden partikkelien yhteisvaikutus   

Opintojakson arvostelu

Kurssin arvosana määräytyy tentin perusteella. Hallittuaan ydinaineksen hyvin on opiskelijalla mahdollisuus läpäistä kurssi arvosanalla 3. Arvosanan 4 saavuttaakseen opiskelijan on osattava myös täydentävän tietämyksen sarakkeen asioita. Arvosanaan 5 on mahdollisuus, jos täydentävän tietämyksen sarake osataan hyvin. Jos ydinaineksessa on vähäisiä puutteita, on opiskelijalla mahdollisuus arvosanaan 1 tai 2 riippuen puutteiden määrästä. Jos ydinaineksen hallinnassa on huomattavia puutteita, ei opiskelija läpäise kurssia.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Muu kirjallisuus   Tap Water as a Hydraulic Pressure Medium   Trostmann E., Frolund B., Olesen B.H., Hilbrecht B.            Englanti  
Opintomoniste   Vesihydrauliikan komponentit ja järjestelmät   Kari T. Koskinen            Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
IHA-1300 Vesihydrauliikan perusteet Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-2200 Vesihydrauliikan komponentit ja järjestelmät, 5 op 26188 Vesihydrauliikan komponentit ja järjestelmät, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
IHA-2200 2011-01        

Viimeksi muokattu25.02.2011