Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

FYS-1010 Fysiikan työt I, 3 op
Physics Laboratory I

Lisätiedot

Opintojakso FYS-1010 ei vastaa aikaisempia Fysiikan työt I -opintojaksoja (72041 ja vanhemmat). Huomaa myös, että kurssisuoritusta ei toistaiseksi tietojärjestelmäsyistä johtuen voida kirjoittaa automaattisesti, vaan se on haettava erikseen laboratorion kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Lisää tietoja kurssin Moodle-sivuilta. Kurssin Moodle-sivut tarjoavat työparipörssin työparien löytämiseksi.

Vastuuhenkilö

Mika Hirsimäki, Jaakko Laaksonen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
            FYS-1010 2010-01  

Suoritusvaatimukset

Kuusi fysiikan eri alueisiin liittyvää harjoitustyötä raportteineen. Työt tehdään paritöinä. Huomaa myös, että kurssisuoritusta ei toistaiseksi tietojärjestelmäsyistä johtuen voida kirjoittaa automaattisesti, vaan se on haettava erikseen laboratorion Moodle-sivuilta löytyvällä lomakkeella, joka palautetaan laboratorioon.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Opetus on pienryhmäopetusta, jossa ryhmän muodostaa kaksi opiskelijaa. Opetustilanteen jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus käydä keskustelemassa laboratoriotöiden kirjallisen jälkiselostuksen tekemiseen liittyvistä kysymyksistä opettajien kanssa (laboratoriossa tai sähköpostitse).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yleisimmät kokeellisen luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksessa käytettävät tutkimusvälineet (oskilloskoopit, ajanottovälineet, lämpömittarit, vaa'at, sähkötekniikan yleismittarit, nooniasteikkoihin perustuvat mittavälineet) ja osaa käyttää niitä valvotuissa olosuhteissa. Opiskelija osaa nimetä laboratorion työturvallisuussäännöt sekä soveltaa niitä muissakin laboratorioympäristöissä. Opiskelija löytää kokeiden ja perusfysiikan luennoilla esitettyjen teorioiden väliset yhteydet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida luonnontieteellisiä mittaustuloksia, arvioida niiden luotettavuutta ja selittää ne kirjallisesti.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Turvallinen työskentely laboratoriossa: mekaniikan, lämpöopin, optiikan sekä sähkö- ja säteilytöiden työturvallisuusohjeistus.     
2. Luonnontieteen ja tekniikan alan kokeellisen tutkimuksen perustyövälineet: ajanottolaitteet, lämpömittarit, vaa'at, oskilloskoopit, sähkötekniikan yleismittarit, nooniasteikkoihin perustuvat mittausvälineet ja niiden käyttö  Kokeellisen tutkimuksen perusvälineiden rajoitusten tunnistaminen ja parhaiten soveltuvan mittavälineen omatoiminen valinta   
3. Teknistieteellisen raportin kirjoittaminen: raportin oikeaoppinen rakenne, kuvien ja taulukoiden esittäminen, viittaustavat kirjallisuuteen   Viitekirjallisuuden monipuolinen hyödyntäminen raportin laatimisessa   
4. Tulosten luotettavuuden perustelu: kokeiden toistettavuus, virheiden kasautumislaki, lineaarinen regressio, keskiarvo, keskihajonta ja keskiarvon keskivirhe  Todennäköisyysjakaumat, valmisohjelmistojen (esimerkiksi Excel, Open Office tai Matlab) käyttö virhearvioinnissa   
5. Perusfysiikan opintojaksoilla opittujen fysiikan lakien ja laboratoriossa tehtyjen kokeiden välisen yhteyden ymmärtäminen     

Opintojakson arvostelu

Opintojakson arvosana lasketaan laboratoriotöiden arvosanojen perusteella. Laboratoriotöiden arvosteluohjeet sekä loppuarvosanan laskentataulukko löytyvät FYS-1010 kurssin Moodle-sivuilta.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Muu verkkomateriaali   Laboratorion Moodle-sivut   Fysiikan laitos       Kurssin opintomateriaali sekä suoritusohjeet löytyvät FYS-1010 kurssin Moodle-sivuilta.      Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
FYS-1010 2010-01 Fysiikan töitä voi suorittaa koko lukuvuoden ajan.        

Viimeksi muokattu26.03.2012