Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ENER-3010 Lämmönsiirron perusteet, 5 op
Introduction to Heat Transfer

Lisätiedot

Sopii myös niille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita elektroniikan lämmönsiirrosta.

Vastuuhenkilö

Hannu Ahlstedt

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
 3 h/vko
 2 h/vko

+3 h/vko
+2 h/vko
 6 h/per   
ENER-3010 2011-01 Tiistai 12 - 15, K2106
Keskiviikko 8 - 10, K2106

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät, harjoitustyö ja kirjallinen tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tunnistaa lämmönsiirron perusmuodot: johtumisen, konvektion ja säteilyn. Hän osaa määritellä lämmönsiirtotehtävässä tarvittavat yhtälöt ja reunaehdot ja valita ratkaisumenetelmät. Opintojaksolla opiskelija oppii ratkaisemaan lämmönsiirtotehtäviä pääosin analyyttisesti. Harjoitustyössä opiskelija tarkastelee lämpötilajakaumaa myös differenssimenetelmällä, vertailee tulosta analyyttiseen ratkaisuun sekä arvioi menetelmien eroavaisuuksia.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lämmönsiirtymisen perusmuodot (johtuminen, konvektio ja säteily) ja näihin liittyvät perustehtävät.   Eri lämmönsiirtymismuotojen samanaikainen käsittely.   
2. Lämmönsiirtymisen muotoja hallitsevat differentiaaliyhtälöt, reunaehdot ja ratkaisumenetelmät yleisesti.  Lämmönsiirtymiseen liittyvät matemaattiset menetelmät.   
3. Lämpövastuksen käyttö stationäärien tehtävien ratkaisussa, differenssimenetelmän käyttö numeerisissa ratkaisuissa.  Pintalämpötilojen laskenta vastusten avulla. Differenssimenetelmään pohjautuvan tietokoneohjelman teko.   
4. Lämmönsiirtokertoimen käsite ja laskenta. Pintojen välinen lämpösäteily.   Säteilyn aallonpituusjakautuman merkitys, näkyvyyskertoimet.   
5. Aineensiirron perusteet.     

Opintojakson arvostelu

Tentillä pyritään mittaamaan asioiden ymmärtämistä, pelkkä ulkoa oppiminen ei riitä parhaisiin arvosanoihin. Arvosana määräytyy tentin perusteella. Laskuharjoitusaktiivisuudesta ja harjoitustyöstä voi saada lisäpisteitä tenttiin. Kaikki harjoitukset on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Basic Heat and Mass Transfer   Mills, A. F.   0-13-096247-3     2nd ed.      Englanti  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
FYS-1091 Insinöörifysiikka I Pakollinen    
FYS-1101 Insinöörifysiikka II Pakollinen    
MAT-10413 Insinöörimatematiikka C 1u Pakollinen    
MAT-10423 Insinöörimatematiikka C 2u Pakollinen    
MAT-10433 Insinöörimatematiikka C 3u Pakollinen    
MAT-10443 Insinöörimatematiikka C 4u Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ENER-3010 Lämmönsiirron perusteet, 5 op 25300 Lämmönsiirron perusteet, 3 ov  
ENER-3010 Lämmönsiirron perusteet, 5 op ENER-3016 Introduction to Heat Transfer, 5 op Vastaavuus 1=1  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ENER-3010 2011-01   Luennot
Harjoitukset
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu23.05.2011