Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ENER-1100 Energiatekniikan mittaukset, 3 op
Energy Engineering Measurements

Vastuuhenkilö

Pentti Saarenrinne

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko


 
ENER-1100 2011-01 Maanantai 12 - 16, K1320

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti, seminaarityö ja/tai laboratoriotyö.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot energiatekniikan mittauksista. Hän ymmärtää mittauksen perusteet, lämpötilan, paineen, kaasupitoisuuden, virtaussuureiden ja ilman kosteuden mittauksen periatteet sekä muistaa kemiallisen analyysin menetelmät. opiskelija. Osaa soveltaa lämpötilan, virtaussuureiden ja kaasupitoisuuden mittausmenetelmiä käytännön tilanteissa.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mittausmenetelmien perusteet  Signaalianalyysi, anturitekniikka  Metrologian peruskäsitteet ja metrologian kansalinen ja kansainvälinen organisointi.  
2. Lämpötilan käsite ja sen totteuttaminen käytännön mittaustekniikassa.  Lämpötila-anturit, lämpösähköilmiöt, lämpösäteily   
3. Virtausmäärän ja virtausnopeuden mittaus  Virtausoppi, turbulenssi-ilmiöt, partikkelien säteilynsironta, digitaalinen kuvantaminen  Lasertekniikka, digitaalinen kameratekniikka, jännite- ja vastusmittaus 
4. Kaasupitoisuuden mittaus  IR-säteilyn absorptio kaasuissa, fluoresenssi-ilmiö, säteilyn dispersio ominaisuudet  Molekyylien absorptio-ominaisuudet, interferometrit  
5. Kemiallinen analyysi  Kromatografian perusteet, atomispektrometrian perusteet   

Opintojakson arvostelu

Opintojakson arvosana muodostuu pääasiassa kirjallisesta tentistä (90%). Arvosanaan 3 vaaditaan ydinaineksen hyvä osaaminen. Arvosanan 4 saavuttaminen edellyttää myös täydentävän tietämyksen kuuluvien asioiden osaamista. Arvosanaan 5 edellytetään erikoistietämykseen ja soveltamiseen liittyvien tenttitehtävien osaamista. Huolellisesti tehty harjoitustyö nostaa arvosanaa.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ENER-1100 Energiatekniikan mittaukset, 3 op 25330 Lämpötekniikan mittaukset, 2 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ENER-1100 2011-01        

Viimeksi muokattu17.02.2012