Opinto-opas 2010-2011
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2010-2011

TTE-5100 Tuotantokonseptit ja -järjestelmät, 6 op
Production Concepts and Systems

Vastuuhenkilö

Seppo Torvinen, Mikko Koho

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
Seminaari
 2 h/vko
 5 h/per
 45 h/per

+2 h/vko
+5 h/per
+40 h/per
 6 h/per
 
 
 
TTE-5100 2010-01 Torstai 10 - 12, K2309
Torstai 10 - 12, K3114
Torstai 9 - 15, K3112C

Suoritusvaatimukset

Kurssin suoritukseen kuuluu - Tentti - Harjoitukset: Simulointipeli ja simulointidemo oheistehtävineen - Harjoitustyö ja sen esittely Kurssin sisältö ja suoritusvaatimukset löytyvät kurssin Moodlesivulta: http://moodle.tut.fi/course/view.php?id=2621
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä keskeiset tuotantokonseptit ja tuotannon lähestymistavat sekä kuvailla niiden sisällön. Opiskelija tuntee tuotantojärjestelmän ja -verkon rakenteen sekä osaa selittää niiden suunnittelun, operoinnin ja kehittämisen keskeiset tehtävät ja tavoitteet. Hän osaa selittää kuinka tuotannon osaaminen ja tietämys kuvataan tuotannon tietojärjestelmiin sekä kuinka digitaalista tuotantoa hyödynnetään tuotantojärjestelmän operoinnissa ja kehittämisessä. Opiskelija tunnistaa tehdassimuloinnin tarjoamat mahdollisuudet tuotannon toteutuksessa ja tuotantojärjestelmän kehittämisessä sekä osaa nimetä ja selittää tyypillisen simulointiprojektin pääkohdat.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tuotantokonseptit, tuotantostrategia, Lean tuotanto   Tuotannon lähestymistavat, tuotantofilosofiat.   
2. Tuotantoverkot ja niiden hallinta: Ulkoistaminen, toimitusaikojen hallinta, epävarmuuden hallinta  Strateginen ja operatiivinen hankintatoimi.   
3. Tuotantojärjestelmät ja tuotannon osajärjestelmät. Tuotantojärjestelmien suunnittelu, operointi ja kehittäminen.  Aihepiiriin liittyvät työkalut ja keinot.   
4. Digitaalinen tuotanto. Tuotannon osaamisen ja tietämyksen kuvaaminen tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmien käyttö tuotantojärjestelmän operoinnissa ja kehittämisessä.  Digitaaliset tieto- ja tietämysmallit   
5. Tehdassimulointi. Simulointi tuotannon kehittämisessä. Tuotantojärjestelmän toiminnan ymmärtäminen ja arviointi.   Simulointiprojektin vaiheet. Tuotantojärjestelmän mallinnus ja simulointi sekä sen suorituskyvyn mittaaminen, analysointi ja kehittäminen.   

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TTE-5100 2010-01       Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu06.09.2010