Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

ELE-5200 ELEKTRONIIKAN MINIATYRISOINNIN TYÖKURSSI, 8 op
Electronics Miniaturisation Laboratory

Opintojakson vastuuhenkilö
Kimmo Kaija

Opettajat
Päivi Karjalainen
Jani Miettinen
Matti Mäntysalo

Toteutuskerrat
  Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5 Kesä
Laboratoriotyö 4 h/vko 4 h/vko 4 h/vko 4 h/vko 4 h/vko -
Tentti  
(Lukuvuoden 2007-2008 aikataulu)

Tavoitteet
Tutustuttaa opiskelija mikroelektroniikan miniatyrisointiin käytännössä. Antaa opiskelijalle valmiudet osallistua mikroelektroniikan suunnitteluun, testaamiseen ja rakentamiseen.

Sisältö
Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Miniatyrisoidun järjestelmän suunnitteluperiaatteet.   Suunnittelun taloudelliset ja tuotannolliset näkökulmat.    
2. Cadence IC-suunnittelussa: skema, simuloinnit ja layoutin suunnittelu. Sovitus ja dummy rakenteet. Suunnittelusäännöt ja prosessiparametrit.     Erilaiset valmistusprosessit. Substraattimateriaalit. 
3. Liitosalustan suunnittelu ja valmistus PADS:llä. Kohdistusmerkit sirulla ja alustalla.       
4. Mallintamisen periaatteet ja tavoitteet. Ansys-ohjelman käyttö mallinnuksessa. Tulosten analysointi. Materiaaliparametrien vaikutus.  Reunaehtojen asettaminen, symmetriaehdot, laskennallisen mallintamisen virhelähteet.  Mallien verkkotopologiat. 
5. Moduulin testaaminen. Testausalustan suunnittelu ja tekeminen.  Useampia lohkoja sisältävien modulien testaaminen.  Olosuhdetestaus. 

Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja tentti.

Opintojakson arviointikriteerit

 • Harjoitustyöt arvioidaan numeroilla 0-5. Kaikki työt ja lopputentti täytyy saada hyväksytysti suoritettua. Tentin läpäiseminen edellyttää ydinaineksen hyvää hallintaa.

 • Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

 • Oppimateriaali
  Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
  Kirja Numeeriset menetelmät käytännössä Juha Haataja, Jussi Heikonen, Yrjö Leino, Jussi Rahola, Juha Ruokolainen, Ville Savolainen 952-9821-81-6   952-9821-81-6 Ei ole  Suomi 

  Esitiedot
  Tunnus Nimi OP P/S
  ELE-4150 ELE-4150 Mikroelektroniikan pakkaustekniikka 5 Suositeltava
  ELE-5150 ELE-5150 Integroidut analogiapiirit 5 Suositeltava

  Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)

  Tietoa esitietovaatimuksista
  Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti ELE-5150 Integroidut analogiapiirit ja ELE-4250 Elektroniikan miniatyrisointi -kurssien kanssa.

  Huomautuksia

  Korvaa kurssin 7405001 Mikroelektroniikan työkurssi ja Elektroniikan pakkaus- ja tuotantotekniikan syventävissä opinnoissa kurssin 74035 Elektroniikan työkurssi 2.

 • Opintojakson osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

 • Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa

 • Opintojaksolla hyödynnetyt tieto- ja viestintätekniikat
 • - tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut
  - harjoitustöiden, materiaalin jne. jakelussa ja/tai palauttamisessa

 • Arvioitu opintojakson toteutustapa
 • - Lähiopetuksen osuus: 15 %
  - Etäopetuksen osuus: 0 %
  - Opiskelijan itseopiskelun osuus: 85 %

 • Opintojakson toteutustapa tieto- ja viestintätekniikan käytön näkökulmasta
 • Kustakin pääaihealueesta pidetään esittelyluennot. Opiskelijat tekevät harjoitustyöt pääsääntöisesti itsenäisesti. Joissakin töissä on mahdollisesti ohjattua rakentelua/testausta/mittausta.

  Mitoitus
  OpetusmuodotTuntia
  Luennot 30
  Harjoitukset 20
  Harjoitustyöt 144

  Oppimateriaali Tuntia
  artikkelit töiden aiheista 10
  työohjeet 4

  Muu mitoitettuTuntia
  Tenttiin valmistautuminen 6
  Tentti/välikokeet 3
  Kaikki yhteensä 217

  Opintojakson kotisivu

  Viimeksi muokattu 31.01.2007
  MuokkaajaKimmo Kaija