Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

ELE-4050 ELEKTRONIIKKATUOTTEEN SUUNNITTELUN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIA, 3 op
Environmental Issues in Designing Electronic Products

Opintojakson vastuuhenkilö
Jukka Kaipainen

Opettajat
Jukka Kaipainen

Luentoajat ja -paikat
Per II: Perjantai 10 - 12, SM221

Toteutuskerrat
  Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5 Kesä
Luento - 2 h/vko - - - -
Harjoitustyö - 2 h/vko 4 h/vko - - -
Tentti  
(Lukuvuoden 2007-2008 aikataulu)

Tavoitteet
Tavoitteena on oppia ymmärtämään ympäristövaikutusten muodostuminen tuotantoketjussa ja ympäristökysymysten merkitys elektroniikkatuotteiden suunnittelussa ja markkinoinnissa.

Sisältö
Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tuotantoketjun eri toimijat ja ympäristövaikutusten muodostuminen tuotantoketjussa. Elektroniikka-alan erityispiirteet muihin verrattuna.  Elinkaariarvioinnin teorian (ISO 14040) ja käytännön toiminnan kohtaaminen. Sidosryhmien erilaiset ympäristöodotukset ja niiden muodostuminen.  Vaikutusluokkien valinta ja luokkakohtaisen laskennan perusteet. 
2. Alan lainsäädäntö: jäte-, materiaalikielto- ja tuotesuunnitteludirektiivien keskeinen sisältö.  Direktiivien toimeenpano kansallisessa lainsäädännössä, käytännön toiminta Suomessa.  Lyijyttömyyteen siirtymisen vaikutukset juotosprosessissa. 
3. Yrityksen ympäristösuhteen ja tuotesuunnittelustrategian valinnan perusteet.  Valitun strategian aiheuttamat muutokset alihankkijatoiminnassa ja markkinoinnissa.  Käynnissä olevat kansainväliset kehityshankkeet tuoteketjun ympäristöinformaation välittämiseksi. 

Suoritusvaatimukset
Kurssiin kuuluu laajahko harjoitustyö, jossa tehdään elektroniikkatuotteen elinkaariarviointi. Suoritukseen kuuluu tentti ja harjoitustyö, joka tehdään omaan tahtiin 2-3 periodilla. Arvostelu perustuu näistä saatuihin arvosanoihin painoarvoilla 50/50.

Opintojakson arviointikriteerit

 • Arviointi perustuu harjoitustyöstä tehtävään raporttiin ja tenttiin painoarvoilla 50/50. Molemmista pitää saada hyväksyttävä (väh.15/30) ja pisteet lasketaan yhteen.

 • Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

 • Oppimateriaali
  Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
  Luentokalvot Luentokalvot Kaipainen     Jaetaan sähköisessä muodossa opiskelijoille Kyllä  Suomi 
  Muu verkkomateriaali Harjoitustyöohjeet Kaipainen     Jaetaan sähköisessä muodossa opiskelijoille Kyllä  Suomi 
  Kirja Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu - Opas sähkö- ja elektroniikkateollisuudelle Kärnä     Jaetaan sähköisessä muodossa opiskelijoille Ei ole  Suomi 
  Kirja Ympäristökysymykset ja elinkaariajattelu - lähestymistapoja sähkö- ja elektroniikkateollisuudelle Valkama, Kaipainen, Kuuva, Dammert, Väänänen     Jaetaan sähköisessä muodossa opiskelijoille Ei ole  Suomi 

  Esitiedot
  Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)

  Huomautuksia

  Kurssi antaa perustiedot tuotelähtöisestä ympäristöajattelusta. Asioita tarkastellaan elektroniikkatuotteiden ja -teollisuuden näkökulmasta, mutta kurssi sopii muillekin kuin elektroniikan opiskelijoille. Aihepiirit ovat elinkaariajattelu ja -arviointi, ympäristölainsäädäntö ja ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu.

  Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa

 • Opintojaksolla hyödynnetyt tieto- ja viestintätekniikat
 • - tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut
  - opetusmateriaalin laadinnassa erityisesti verkkokäyttöön tai muuhun sähköiseen viestimeen
  - harjoitus-, ryhmä- tai laboratoriotöiden työstämisessä
  - harjoitustöiden, materiaalin jne. jakelussa ja/tai palauttamisessa

 • Arvioitu opintojakson toteutustapa
 • - Lähiopetuksen osuus: 40 %
  - Etäopetuksen osuus: 10 %
  - Opiskelijan itseopiskelun osuus: 50 %

 • Opintojakson toteutustapa tieto- ja viestintätekniikan käytön näkökulmasta
 • Pakollisia lähitapaamisia on kaksi. Toinen on 3 tunnin harjoitus, jossa opiskellaan EIME-ohjelmiston peruskäyttöä ja toinen on noin tunnin kestävä harjoitustyön välinäyttö.

  Mitoitus
  OpetusmuodotTuntia
  Luennot 18
  Harjoitukset 6
  Harjoitustyöt 43

  Muu mitoitettuTuntia
  Tenttiin valmistautuminen 10
  Tentti/välikokeet 3
  Kaikki yhteensä 80

  Opintojakson opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

 • Luentokertoja on 6. Läsnäolo ei ole pakollista, mutta erittäin suotavaa. Harjoitustyöhön kuuluu pakollinen, noin 1 tunnin kestävä välinäyttö. Harjoitustyön tekeminen aloitetaan noin neljännellä viikolla, kun tarvittava käsitteistö on käyty luennoilla läpi.

 • Opintojaksoon liittyviä lisätietoja
  Harjoitustyö tehdään parityönä, mutta sen voi tehdä halutessaan yksinkin.

  Opintojaksokorvaavuus
  7404006 Elektroniikkatuotteen suunnittelun ympäristönäkökohtia

  Opintojakson kotisivu

  Viimeksi muokattu 13.02.2007
  MuokkaajaPäivi Karjalainen