Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilöt

Koulutusohjelman johtaja: Markku Renfors
Osaston sihteeri: Päivi Salo
Opetuksen suunnittelija: Siina Jokinen

Tavoitteet

- Valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin.
- Valmiudet ja motivaatio jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.
- Valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä.
- Edellytykset toimia asiantuntijana omaa tekniikan alaa koskevien ilmiöiden ja ongelmien yhteiskunnallisessa käsittelyssä.
- Riittävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaidot ammatilliseen, tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan.
- Syventävien aineiden hyvä tuntemus sekä aineopintoalojen perusteiden tuntemus.

Rakenne

KOULUTUSOHJELMAN PERUS- JA AINEOPINNOT, 10-20 op

Tavoitteet

- Täydentää koulutusohjelmaan liittyvien tekniikan alojen perusteiden laaja-alaista tuntemusta.
- Kehittää johtamis- ja kommunikaatiotaitoja.
- Luoda ymmärrys tieteellisen jatkokoulutuksen luonteesta, toimintatavoista ja vaatimuksista.
- Täydentää matemaattis-luonnontieteellisiä perustietoja.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
FYS-1170 Fysiikka S III 5 op  
SMG-1200 Piirianalyysi II 5 op 1   
SMG-1400 Sähkömagneettiset kentät ja aallot II 5 op 1   
TETA-1100 Yritysorganisaatiot ja ihmisten johtaminen 3 op 1   
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 3 op  
Yhteensä 21 op  

1. Pakollisia, jos eivät sisälly muihin opintokokonaisuuksiin.

Vaihtoehtoiset opintojaksot
Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op 1   
TITA-1100 Tietojohtamisen peruskurssi 4 op 1   
TKT-9616 Scientific Publishing 4-5 op 1   
TUR-1010 Turvallisuus ja terveys työssä 3 op 1   
Opintokokonaisuuteen voi pakollisen harjoittelun lisäksi sisällyttää harjoittelua enintään 7 op  
Yhteensä 22 op  

1. Kursseista valittava vähintään yksi.

Täydentävät opintojaksot

Täydentäviin kursseihin voidaan sisällyttää myös Tietoliikenne-elektroniikan kandidaatin tutkinnon perusopintojen valinnaisia ja täydentäviä kursseja, mikäli ne eivät sisälly muihin opintokokonaisuuksiin. Kurssit MAT-69926, OHJ-1806, SGN-9016, TKT-9606 ja TLT-9106 ovat vaihtoehtoisia ja toisensa poissulkevia.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen
Opintojakso Opintopisteet
KIE-1560 Kirjoita tieteestä suomeksi! 2 op
KIE-3376 Technical Writing in English 3 op
KIE-3426 Thesis Writing in English 4 op
MAT-69926 Orientation to Postgraduate Studies 3 op
OHJ-1806 Orientation to Postgraduate Studies 3 op
SGN-9016 Orientation to Postgraduate Studies 3 op
TETA-1040 Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op
TKT-9606 Orientation to Post-Graduate Studies 3 op
TLT-9106 Orientation to Postgraduate Studies 3 op
Yhteensä 27 op


TUTKINTOON HYVÄKSYTTÄVÄT AINEOPINTOKOKONAISUUDET

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Digitaali- ja tietokonetekniikka 25 op
Elektroniikka 25 op
Hajautetut järjestelmät 25 op
Ihmiskeskeinen suunnittelu 25 op
Insinöörifysiikka 25 op
Kieliteknologia 25 op
Matemaattinen mallinnus 25 op
Mittaus- ja informaatiotekniikka 25 op
Ohjelmistotekniikka 25 op
Oppivat ja älykkäät järjestelmät 25 op
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op
Sähköfysiikka 25 op
Teknillinen matematiikka 25 op
Teknillisen laskennan menetelmät 25 op
Teollisuustalous A 25 op
Tiedonhallinta 25 op
Tietoliikenne-elektroniikka 25 op
Tietoliikennetekniikka 25 op
Tietoturvallisuus 25 op


TUTKINTOON HYVÄKSYTTÄVÄT SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KOKONAISUUDET, JOIHIN VOI TEHDÄ DIPLOMITYÖN

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Digitaalisten piirien suunnittelu 30 op
Elektroniikan materiaalien syventävät opinnot 30 op
Elektroniikka: Elektroniikan laitesuunnittelu 30 op
Elektroniikka: Elektroniikan pakkaus- ja tuotantotekniikka 30 op
Elektroniikka: Mikroelektroniikka 30 op
Elektroniikka: Suurtaajuustekniikka 30 op
Laskennallinen systeemibiologia (Ti) 30 op
Multimedia 30 op
Ohjelmoitavat alustat ja laitteet 30 op
Paikannus ja navigointi 30 op
Signaalinkäsittely 30 op
Sulautetut järjestelmät 30 op
Sähköfysiikka 30 op
Tiedonsiirtotekniikka 30 op
Tietokone- ja prosessoritekniikka 30 op
Tietoliikenneverkot ja protokollat 30 op


TUTKINTOON HYVÄKSYTTÄVÄT SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KOKONAISUUDET, JOIHIN EI VOI TEHDÄ DIPLOMITYÖTÄ

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Hajautetut ohjelmistot 30 op
Käytettävyys 30 op
Ohjelmistotiede 30 op
Ohjelmistotuotanto 30 op
Teknillinen matematiikka: Diskreetti matematiikka 30 op
Teknillinen matematiikka: Matemaattinen mallinnus ja tieteellinen laskenta 30 op
Teknillinen matematiikka: Tilastolliset menetelmät ja datan mallinnus 30 op


DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNON VAPAASTI VALITTAVAT, 9-21 op


OPINNÄYTETYÖ

Diplomityö (30 op)

Tavoitteet

- Itsenäisesti tehdyn tieteellisen tutkielman kirjoittaminen.
- Pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden hallinnan osoittaminen suunnittelemalla tai toteuttamalla jokin tekninen laite tai sen osa.
- Yliopistotutkinton vaadittavan kypsyyden osoittaminen.

Diplomityöhön liittyen suoritetaan pääainelaitoksen määräämällä tavalla 1 op:n laajuinen opintojakso, jonka suoritusvaatimuksena on diplomityöseminaariesitysten seuraaminen ja 0 op:n laajuinen opintojakso, jonka suoritusvaatimuksena on diplomityöseminaariesityksen pitäminen omasta diplomityöaiheesta tai näiden vaihtoehtona 2 op:n laajuinen opintojakso, jonka suoritusvaatimuksiin kuuluu sekä esitysten seuraaminen että oman esityksen pitäminen. Tämä vaatimus ei koske matematiikan laitokselle diplomityötään tekeviä. (lisätty osastoneuvoston 11.9.2006 tekemän päätöksen mukaisesti) Kypsyysnäytteen antaminen liittyy pakollisena osana diplomityöhön, mikäli sitä ei ole annettu alempaan tutkintoon. Osasto julkaisee tarkemmat ohjeet diplomityön tekemisestä.

Tutkintoon liittyvät dokumentit

Lataa DI tutkinnon tutkintorakenne 

Viimeksi muokattu 22.05.2007
MuokkaajaSiina Jokinen